Tillbaka till startsidan

Du är här:

Diarium

Varje förvaltning hos oss har ett diarium där handlingar registreras. På denna sida får du reda på vad en allmän handling är och hur du kan få ta del av den.

Beskriver min bild

Allmänna handlingar

Handlingar som kommer in till, förvaras eller upprättas hos oss är handlingar som anses som allmänna handlingar. Med handling avses framställning i skrift eller bild vars främsta syfte är att förmedla information. En handling kan också vara en upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniska hjälpmedel.

En handling kan bestå av både sekretessbelagda och offentliga uppgifter och du har rätt att ta del av de delar som inte är sekretessbelagda.

Vill du ta del av en allmän handling?

Innan en allmän handling lämnas ut till dig måste ansvarig handläggare kontrollera om det finns något i handlingen som gör att den omfattas av sekretess. Om inga hinder finns kommer handlingen lämnas ut till dig. Om det förekommer känsliga uppgifter kan dessa behöva maskas, alternativt att handlingen inte kommer lämnas ut. Om du inte får ta del av en allmän handling ska ett beslut fattas som du har rätt att överklaga i första hand hos den aktuella myndigheten och därefter till kammarrätten.

Önskar du att få ta del av en allmän handling kan du få den utlämnad i papperskopia mot en fastställd taxa. Vi har ingen skyldighet att lämna ut handlingar på annat sätt än genom papperskopior. Det finns däremot inget hinder för utlämnande i annan form om vi finner det lämpligt och möjligt. Du har också rätt till att kostnadsfritt läsa, avlyssna eller på annat sätt ta del av allmänna handlingar på plats hos oss. Handling får även skrivas av, avbildas eller tas i anspråk för ljudöverföring.

Ta kontakt med oss om du vill ta del av allmänna handlingar.

.

Kontakt

Uppdaterad: