Tillbaka till startsidan

Du är här:

2021-02-27 Avverkning av skogen mellan Sandsjön och 27:an

Jag har hört att skogen mellan Sandsjön och 27:an ska huggas ner i höjd med Julles väg mot Borås? Stämmer det? Vem är då ansvarig för bullerskydd? När vi flyttade hit till Sandsjön pratades om att skogen var viktig som bullerskydd.

2021-03-05 Svar från Samhällsbyggnadsförvaltningen

I samband med att detaljplanen för Sandsjön togs fram genomfördes bullerberäkningar och följande finns att läsa i planen:

”Buller

Området är påverkat av trafikbuller från Rv 27. I de östra delarna av planområdet är bullret noterbart. Närmaste byggnad i planförslaget ligger cirka 120 meter från vägmitt på Rv 27. Enligt en bullerberäkning utförd i augusti 2008 är bullernivåerna vid de fastigheter som ligger i det nordvästra hörnet av planområdet under gällande riktvärden. Den ekvivalenta ljudnivån är 52 dBA och den maximala 56 dBA. Riktvärdena är 55 respektive 70 dBA. Ljudmiljön i området är således god.”

Jag har inte detaljkunskap om just denna beräkning men i de bullerberäkningar som jag har haft insyn i så tar man inte hänsyn till vegetation/skog delvis på grund av att det är en förutsättning som snabbt kan ändras genom brand, storm eller avverkning till skillnad från tillexempel avståndet som är fixerat.

Vi har varit i kontakt med markägaren som avser att utföra avverkningen och hans inställning är att genomföra åtgärden med så stor hänsyn som möjligt till de boende i området och då särskilt gällande buller. Inriktningen är att spara en skärm av träd närmast bebyggelsen, spara fröträd över ytan och att spara sly och småträd närmast staketet.

.

Uppdaterad: