Du är här:

2020-09-13 Förskola i Sandsjön

Vi anser att detta skulle finnas med i en bättre planering kring området från start. Tomt för detta område skulle ha funnits undantagen i ”nya” området från början för framtida behov. Ett område med ca 50 nya tomter, förstår vem som helst att det rimligtvis bebyggs av yngre personer i barnafödande ålder.

 

Vi vet att man har kollat på en plats för att göra denna eventuella förskola,  vi ser denna som en mycket märklig placering. Det är för det första ett skogsparti som inte ännu behöver tas ner (för en tillfällig förskola, som vi förstår att man tänker att det skulle bli). För det andra ligger detta i ett stugområde, där vi som bor här, valt att bo för att det är just det – ett stugområde vid skog och natur – inga nya byggnader. För vår del skulle det sannolikt sänka värdet på vårt hus, då det är en stuga i ett stugområde.


2020-09-17 Svar från Samhällsbyggnadschef, Fredrik Ekberg

Vi har mottagit era synpunkter på placering av en förskola i Sandsjöområdet och ska försöka besvara dem.

 

Sandsjön som område är ett område i förändring, vi har under lång tid sett att fler och fler hus tillkommer och många av husen som tidigare används som tillfälligt boende är nu permanentbostäder, det gör att viss kommunal service ses som ett prioriterat behov.

 

Kommunen har i detaljplanen för det ”nya” området uttryckt att behovet för förskola och skola kommer att behöva utredas vid utveckling av området. Det ”nya” området som detaljplanerades i Sandsjön 2008 har ingen yta för skola/förskola på grund av att man då ansåg att kapaciteten i Hillared och Sexdrega var tillräcklig. Därför planerades ingen yta för detta ändamål, vi kan se idag att behovet finns men kan inte svara på om det uppstått under de senaste tolv åren eller om det var en felvärdering av oss 2008.

 

Det vi på samhällsbyggnad fått till oss är att behovet en förskola i Sandsjöområdet dels baseras på de barn som bor i området men också på de barn som i dag har en förskoleplats utanför kommunen, men bor i vår kommun och passerar Lockryd/Sandsjön.

 

När det gäller placeringen av en ny förskola har vi gått igenom förutsättningar och begränsningar i området Sandsjön och Lockryd. Bland annat måste vi ta hänsyn till avstånd från väg 27 med avseende på buller och farligt gods. Vi behöver även ta hänsyn till strandskydd, markförhållanden mm.

 

Ni skriver att placeringen av den nya förskolan har lagts utanför det ”nya” området på grund av att vi inte vill ha mer trafik i ”nya” området. Detta är inte en av argumenten för placeringen. Däremot ser vi en minskad genomfartstrafik för hela området om vi kan lägga förskolan så nära anslutningarna till väg 27 som är möjligt. Ni får gärna förmedla varifrån detta kommer eller om vi uttryckt oss otydligt i något sammanhang. Däremot kan vi inte hitta en rimlig yta att bygga en förskola på i det ”nya” området med hänsyn till ovanstående faktorer.

 

I arbetet med placeringen har vi även tittat på olika placeringsalternativ utmed vägen till Sandsjön från Lockryd och i Lockrydsområdet. Tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen och vårt bolag Svenljunga Verksamhetslokaler AB har vi valt att gå vidare med markprovtagning i det område ni nämner då den platsen i nuläget ser ut att lämpa sig bäst för en förskola.

Kontakt

Uppdaterad: