Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Kungörelse om samråd: Detaljplan för Lockryd-Åsalund (Lockryd 2:6 m.fl.)

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Lockryd-Åsalund (Lockryd 2:6 m.fl.). Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 30 januari 2024 att detaljplanen ska skickas ut på samråd.

Planförslagets syfte och innehåll

Syftet med detaljplan är att möjliggöra för etablering av ny stor industri som kan komma att kräva miljötillstånd. Detaljplanen har utformats utifrån att tillkommande industri kommer att:

  • Innebära uppförandet av flera storskaliga byggnader och omfattande markarbete.
  • Medföra stort transportbehov till allmänt vägnät
  • Medföra stora krav på energianvändning och dagvattenhantering, vatten- och avloppsförsörjning

Detaljplanen bedöms medföra en betydande miljöpåverkan. Förslaget bedöms vara förenlig med intentionerna i kommunens översiktsplan. Den bedöms vara av betydelse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse och handläggs därför med utökat förfarande.

Planförslaget finns tillgängligt på kommunens webbplats svenljunga.se.

Du kan lämna synpunkter på planförslaget

Om du har synpunkter på planförslaget som du vill ska beaktas i det fortsatta planarbetet ska dessa ha kommit in skriftligen till plan- och exploateringsenheten senast den 4 mars 2024

Glöm inte att ange vilken plan det gäller.

Samrådsmöte

Samrådsmöte för allmänheten kommer att hållas den 28 februari klockan 18.00 i Hillareds bygdegård. Ingen föranmälan krävs.

.

Uppdaterad: