Funktionsvariation

Funktionsvariation

Att ha ett barn med funktionsvariation eller funktionsnedsättning innebär ofta höga krav på dig som förälder. Barnet kan behöva fler anpassningar i vardagen eller omsorg långt upp i åldern. Dessutom kan du som förälder också ibland behöva hantera omvärldens fördomar och kämpa för att få rätt hjälp till ditt barn. På denna sida får du mer information om begrepp och stöd.

Vad är en funktionsvariation?

Funktionsvariation beskriver att egenskaper och förmågor hos människor är olika i hela befolkningen. Ordet berör alla människor och beskriver att alla funktionsförmågor varierar i hela befolkningen. Det handlar inte om att fungera bättre eller sämre, utan att det är olika. Som exempel är inte bara intellektuell funktionsnedsättning en funktionsvariation, även väldigt hög intellektuell förmåga är en funktionsvariation.

Vad är en funktionsnedsättning?

En funktionsnedsättning är en nedsättning av en funktionsförmåga jämfört med en tänkt normalförmåga; det kan vara fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. En funktionsnedsättning uppstår till följd av en medfödd skada eller en skada efter en olycka eller sjukdom. Funktionsnedsättningar kan förekomma under en period eller för alltid och en person kan ha flera funktionsnedsättningar samtidigt.

Vad är ett funktionshinder?

Funktionshinder innebär när det blir svårt för en person att göra något för att omgivningen inte är tillgänglig.

Ett funktionshinder är alltså en begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. Exempel på begränsningar är svårigheter att klara sig själv i det dagliga livet och bristande delaktighet i arbetslivet, i sociala relationer, i fritids- och kulturaktiviteter, i utbildning och i demokratiska processer. Det handlar framförallt om bristande tillgänglighet i omgivningen.

Det äldre begreppet handikapp finns inte längre i Socialstyrelsens termbank och det avråds från att använda termen som synonym för funktionshinder.

Barn med NPF

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) handlar om hur hjärnan arbetar och fungerar. De vanligaste är ADHD, AST, Tourettes syndrom och språkstörning. Det är inte ovanligt att samma person har flera diagnoser.

Två till tre elever i varje svensk skolklass har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, en NPF-diagnos. Läs mer om NPF på Riksförbundets Attentions webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vilka stödinsatser finns att få?

Barn och unga med funktionsnedsättningar har rätt att få stödinsatser och hjälp från samhället. Stödet till familjen beror på vilken funktionsnedsättning barnet har och hur mycket den påverkar barnets vardag. De flesta insatser behöver du som förälder själv ansöka om. Det är framför allt fyra lagar som styr vilket stöd ni har rätt till och vem som ska erbjuda stödet:

  • Lagen om stöd och service (LSS)
  • Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
  • Socialtjänstlagen (SOL)
  • Skollagen
  • Barnkonventionen

1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om vilket stöd familjer med funktionsnedsatta barn kan få.

Vilket ansvar har Svenljunga kommun?

Kommunen har det yttersta ansvaret för att barnet får den hjälp hen behöver. Inom förskolan samverkar specialpedagoger, BVC, rektor och du som vårdnadshavare för att barnet ska få rätt stöd. Inom skolan finns elevhälsan med skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, skolkurator och någon med specialpedagogisk kompetens. På uppdrag av skolans rektor kan elevhälsan utreda orsakerna till att ditt barn har svårigheter i skolan, så att barnet kan få rätt stöd. Vid behov kan elevhälsan skicka en remiss till barn- och ungdomspsykiatriska kliniken. Båda vårdnadshavarna måste dock vara överens om det ska göras en utredning utanför skola.

läs mer

för att ansöka om stöd

ADHD är en förkortning av det engelska Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Det betyder: stora svårigheter att koncentrera sig och att sitta stilla. ADHD är en så kallad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och har ingenting med intelligens att göra, utan med hur hjärnan och nervsystemet fungerar. Tips på sidor där du kan läsa mer om ADHD:

Självhjälp på vägen Länk till annan webbplats. (riktar sig till både barn och föräldrar)

Barn- och ungdomspsykiatrin Länk till annan webbplats.

1177.se Länk till annan webbplats.

Anpassad skolan är till för elever som har en intellektuell funktionsnedsättning. Anpassad grundkola är nio år, och det är kommunen som bestämmer
om eleven har rätt att gå i den (efter en noggrann utredning).

Läs mer om anpassad skola på Skolverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barn som behöver särskilt stöd har precis som andra barn rätt att få plats i en förskola. Du som vårdnadshavare kan tala om att barnet behöver stöd redan innan hen börjar på förskola. Oftast behövs medicinska intyg på barnets behov av stöd.

Stödet ska i första hand ges i den grupp som barnet tillhör. Det betyder att den pedagogiska verksamheten i förskolan ska anpassas så att alla barnen i gruppen ska kunna delta och utvecklas i en trygg miljö.

Kontakta barnavårdscentralen om barnet är 0-5 år. Går barnet i skolan kan du prata med elevhälsan eller vårdcentralen. Det finns glasögonbidrag om barnet har synfel och behöver glasögon. Via Synsam kan alla barn mellan 5-12 år få gratis aktivitetsglasögon. Läs mer på Synsam.se Länk till annan webbplats.
Du kan läsa mer om synfel hos barn på 1177.se Länk till annan webbplats.

Text

Vi tipsar även om dessa sidor