Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Enskilt avlopp

Om du inte kan ansluta till kommunalt vatten och avlopp kan du istället ha ett enskilt avlopp. Om du vill installera enskilt avlopp eller göra förändringar i en befintlig avloppsanläggning måste du söka tillstånd eller anmäla.

Avloppsanläggningar från fastigheter utanför de kommunala ledningsnäten består i huvudsak av två delar. Den första, till exempel en tre-kammarbrunn, har till uppgift att förbehandla avloppsvattnet genom att avskilja och lagra de grova föroreningarna. Den andra delen är en behandlingsdel, till exempel en infiltration, som har till uppgift att "rena" avloppsvattnet innan det når grundvattnet eller våra sjöar och vattendrag.

Söka tillstånd

För vissa typer av avloppsanläggningar behöver du söka tillstånd, för andra räcker det med att anmäla. Du ska alltid söka tillstånd för enskilt avlopp med WC. Du kan behöva söka tillstånd för avlopp med bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten) eller om du ska ändra i en befintlig anläggning.


Innan du fyller i ansökan bör du:När du ansöker om tillstånd ska du skicka in följande handlingar:Ansökan skickas sedan till kommunen. Vänta med att bygga anläggningen tills att du har ett skriftligt tillstånd.

Vattenskyddsområde

Om din fastighet eller ditt enskilda avlopp ligger inom ett vattenskyddsområde krävs det alltid tillstånd för ändring. Det kan även vara så att det är förbjudet att anlägga ett nytt enskilt avlopp inom skyddsområdet. Här kan du läsa mer om kommunens vattenskyddsområden och vilka regler som gäller.

Sluten tank

En sluten tank kan i undantagsfall vara ett alternativ för att ta hand om avloppsvattnet när det är svårlösta markförhållanden som gör att det inte är tekniskt möjligt eller ekonomiskt rimligt att anlägga en infiltration eller markbädd.

Gemensamt avlopp

I många fall kan det vara både miljömässigt och ekonomiskt fördelaktigt att lösa avloppsfrågan tillsammans med grannarna. Vilken typ av anläggning man ska välja beror på förhållandena på platsen.

Mulltoa istället för WC

Toalettalternativ till WC är till exempel att installera en mulltoa eller att anlägga en latrinkompost. Fyll i en beskrivning av eget omhändertagande av latrinPDF och skicka med ansökan.

Slutbesiktning

Tillståndet gäller i fem år under förutsättning att du påbörjar anläggningsarbetet inom två år. Meddela oss gärna när du har påbörjat så kan vi notera det i ärendet. När du sedan är färdig med arbetet ska entreprenören fylla i ett intyg om utförd avloppsanläggning. Du ansvarar för att intyget skickas in till oss.


Intyg för infiltration och markbäddPDF

Intyg för minireningsverkPDF

Intyg för sluten tankPDF

Frågor?

Kontakta oss på miljöenheten så får du svar på frågor om hur enskilda avloppsanläggningar ska utformas. Dessutom kan du få råd om förmultningsklosetter och liknande, vilket kan vara ett alternativ för att lösa toalettfrågan.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: 24 april 2019