Tillbaka till startsidan

Du är här:

Fördjupade översiktsplaner

Delar av översiktsplanen kan behöva göras mer detaljerade än andra delar. Då kan man fördjupa den.

En fördjupad översiktsplan syftar till att skapa förutsättningar för en framtida utbyggnad på lång sikt och under en längre period inom ett område.

En översiktsplan ska utformas så att den ger tydlig vägledning och information till kommuninvånare, myndigheter och företag. I områden med mer komplicerade förhållanden och där avsikterna med området behöver redovisas mer i detalj än för kommunen i övrigt kan planen fördjupas. I en fördjupad översiktsplan ska det framgå hur marken får användas och hur kvarteren och gatorna ska se ut vilket underlättar vid framtagandet av detaljplaner då inriktningar finns angivet.

Vi har gjort fördjupade översiktplaner för Svenljunga centralort och Lockryd.

Den fördjupade översiktsplanen för Svenljunga centralort antogs av kommunfullmäktige i februari 2007.

Centralorten Svenljunga ligger i Ätrans dalgång i ett storskaligt och omväxlande landskap i Västergötlands södra delar. Det bor cirka 3500 personer i tätorten. Centrum är beläget i anslutning till vägkorsningen med länsvägarna 154 och 156.

Den allmänna servicen finns i centrum med koncentration till området öster om vägkorsningen. Industri och verksamheter ligger i Ätrans dalgång.

Fördjupad översiktsplan Svenljunga centralort Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster.

Planeringsförutsättningar Pdf, 8 MB, öppnas i nytt fönster.

Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 218 kB, öppnas i nytt fönster.

Kartbilaga Mark- och vattenområden Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Kartbilaga Rekommendationer Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Den fördjupade översiktsplanen för Lockryd antogs av kommunfullmäktige i september 2004.

Planområdet sträcker sig ca 2,5 kilometer från Ätran i sydost vid Kila, till området mellan Lockryd och sjön Lysjön i nordväst, nära gränsen till Borås kommun. Området är en cirka 2 kilometer bred korridor längs riksväg 27. Planområdets yta är på cirka 300 hektar.

Riksväg 27 som passerar Lockryd är en viktig led genom kommunen med mycket transporter, framförallt pendlingstrafik till Borås och godstransporter från nordvästra Småland till Borås och Göteborg. Detta ger Lockryd goda utvecklingsmöjligheter.

Fördjupad översiktsplan Lockryd Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster.

.

Hanna Sveningsson, Samhällsplanerare, 0325-184 36
Pier Andersson, Enhetschef Plan & Exploatering, 0325-184 40

Uppdaterad: