Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Aktuell översiktsplan

Gällande översiktsplan trädde i kraft 1994 och en aktualisering gjordes 1998, 2003 och nu senast 2017.

En aktuell översiktsplan

Varje kommun ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan för hela kommunens yta. Planen ska utvisa framtida mark- och vattenanvändning och klargöra kommunens ställningstaganden i form av vägledning och hänsyn som gäller för olika områden.

Översiktsplanen är vägledande

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men den är är vägledande när kommunen upprättar detaljplaner och områdesbestämmelser, prövar bygglov enligt plan- och bygglagen och när kommunen eller andra myndigheter fattar andra beslut som rör mark- och vattenanvändningen i kommunen. Översiktsplanen ska redovisa en avvägning mellan olika allmänna intressen och planens innebörd och konsekvenser ska tydligt kunna utläsas i planhandlingarna.

Översiktsplanen i sin helhet
Översiktsplan, del 2
Kartor
Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: 31 juli 2020