Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Översiktsplan

Översiktsplanen uttrycker kommunens långsiktiga och strategiska vilja för hur mark, vatten och befintlig bebyggelse ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen ska ge stöd i beslut och prioriteringar för att främja en hållbar utveckling av kommunen.

Beskriver min bild

I översiktsplanen beskrivs hur mark- och vattenområden i kommunen bör användas. Översiktsplanen är kommunens mest övergripande och långsiktiga planeringsinstrument och ligger till grund för beslut inom hela samhällsområdet. Här beskrivs hur olika intressen ska tillgodoses och hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.

Underlag för det dagliga arbetet

Översiktsplanen är viktig som underlag när kommunen hanterar bygglov, detaljplaner och andra ärenden. Dessutom ska översiktsplanen fungera som ett strategiskt handlingsprogram i det politiska arbetet. Översiktsplanen är vägledande men inte juridiskt bindande.

Ett levande dokument

Minst en gång per mandatperiod ska kommunfullmäktige ta ställning till om översiktsplanen är aktuell. Översiktsplanen kan ändras genom en fördjupning eller ett tillägg. Om en stor del av översiktsplanen börjar bli inaktuell ska en ny översiktsplan tas fram. Detta är ett omfattande arbete som ofta sträcker sig över flera år.


Den översiktsplan som gäller idag beslutades 1994 och en aktualisering gjordes 1998, 2003 och nu senast 2017.

Ny översiktsplan på gång

Vi arbetar idag med att ta fram en ny översiktsplan för kommunen. Översiktsplanen är nu ute på utställning där du som medborgare kan inkomma med synpunkter fram tills den 20 november 2019.


Här kan du läsa om arbetet med den nya översiktsplanen.

Fördjupade översiktsplaner och tillägg

En fördjupad översikstplan kan upprättas för en del av kommunen, till exempel en stadsdel eller en mindre tätort. Den fördjupade översiktsplanen syftar till att visa vilken utveckling kommunen vill se på det aktuella området. Även olika tillägg kan göras till en översiktsplan, till exempel. när det gäller en särskild fråga som vindkraft, om översiktsplanen inte är helt aktuell.


Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: 10 september 2020