Du är här:

Viseberg, Svenljunga

Detaljplan för fastighet Svenljunga 5:48 med flera i Svenljunga tätort.

Syftet med detaljplanen är att planlägga Svenljunga 5:48 m.fl. i Viseberg för att på ett naturligt sätt fortsätta utvecklingen av bostadsområdet Karolinelund och Svedjan. Området är idag inte detaljplanerat.

Uppdrag

Miljö- och byggenheten fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 18 augusti 2020.

Kulturmiljöenheten i Västra Götalands regionen har utför en arkeologisk utredning på kommunalmark. Fältarbetet höll på under v. 48 2020. Utredningen syftar till att hitta spår efter mänsklig aktivitet, från stenåldern till historisk tid, som inte syn ovan mark. Resultatet av den arkeologiska utredningen kommer att redovisas tillsammans med detaljplanehandlingarna.

Området kräver vidareutredning vad gäller arkeologiska fynd och under april 2021 kommer dessa utredningar att genomföras.

Detaljplaneprocessen börjar med att samhällsbyggnadsnämnden ger miljö- och byggenheten i uppdrag att påbörja planarbetet.

Samråd
Granskning
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga Kraft

Uppdaterad: