Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Viseberg, Svenljunga

Detaljplan för fastighet Svenljunga 5:48 med flera.

Syftet med detaljplanen är att planlägga Svenljunga 5:48 m.fl. i Viseberg för att på ett naturligt sätt fortsätta utvecklingen av bostadsområdet Karolinelund och Svedjan. Området är idag inte detaljplanerat.

Uppdrag

Miljö- och byggenheten fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 18 augusti 2020.

 

Kulturmiljöenheten i Västra Götalands regionen utför en arkeologisk utredning på kommunalmark. Det kommer att ske ett fältarbetet under v. 48 2020. Utredningen syftar till att hitta spår efter mänsklig aktivitet, från stenåldern till historisk tid, som inte syn ovan mark. Resultatet av den arkeologiska utredningen kommer att redovisas tillsammans med detaljplanehandlingarna och finnas tillgänglig på kommunens webbplats.


Detaljplaneprocessen börjar med att samhällsbyggnadsnämnden ger miljö- och byggenheten i uppdrag att påbörja planarbetet.

Samråd
Granskning
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga Kraft

Uppdaterad: 19 november 2020