Tillbaka till startsidan

Du är här:

Toftalyckan, Överlida

Detaljplan för fastighet Lida 2:133 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att ändra markanvändningen från den äldre bestämmelsen A - Allmänt ändamål till en mer öppen plan.

Uppdrag
Samråd
Granskning

Detaljplanen är på granskning 7 juni 2022 - 12 juli 2022. Under denna period är det möjligt att lämna in synpunkter på förslaget.

Synpunkter lämnas senast 12 juli 2022.

Synpunkter lämnas in via formuläret,

eller via e-post till miljobygg@svenljunga.se

eller skickas till:

Svenljunga kommun
Miljö- och byggenheten
512 80 Svenljunga


Handlingar:

Plankarta Pdf, 536 kB.

Planbeskrivning Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Samrådsredogörelse Pdf, 305 kB, öppnas i nytt fönster.


Utredningar:

Bullerutredning Pdf, 494 kB, öppnas i nytt fönster.

Bullerkarta Pdf, 829 kB, öppnas i nytt fönster.

Riskutredning Pdf, 1 MB.

Skogsinventering Pdf, 616 kB.

Undersökning strategisk miljöbedömning Pdf, 454 kB, öppnas i nytt fönster.

Rapport miljökontroll Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster.

Markteknisk undersökning Pdf, 8 MB, öppnas i nytt fönster.


Under granskningen har myndigheter och allmänheten ännu en möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För att berörda markägare senare ska ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under utställningen. 

Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga Kraft

Uppdaterad: