Tillbaka till startsidan

Du är här:

Toftalyckan, Överlida

Detaljplan för fastighet Lida 2:133 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att ändra markanvändningen från den äldre bestämmelsen A - Allmänt ändamål till en mer öppen plan.

Uppdrag
Samråd

Detaljplanen är på samråd 3 december 2021 - 14 januari 2022. Under denna period är det möjligt att lämna in synpunkter på förslaget.

Synpunkter lämnas senast 14 januari 2022.

Synpunkter lämnas till via formuläret.

eller via e-post till miljobygg@svenljunga.se

eller skickas till:

Svenljunga kommun
Miljö- och byggenheten
512 80 Svenljunga

Handlingar:

Plankarta Pdf, 782 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 1 MB.

Utredningar

Bullerutredning Pdf, 494 kB.

Bullerkarta Pdf, 829 kB.

Riksutredning Pdf, 1 MB.

Skogsinventering Pdf, 616 kB.

Undersökning strategisk miljöbedömning Pdf, 454 kB.

Rapport miljökontroll Pdf, 5 MB.


Under samrådet redovisar kommunen ett förslag till detaljplan. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten har möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget. Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Granskning
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga Kraft

Uppdaterad: