Tillbaka till startsidan

Du är här:

Toftalyckan, Överlida

Detaljplan för fastighet Lida 2:133 m.fl.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att ändra markanvändningen från den äldre bestämmelsen A - Allmänt ändamål till en mer öppen plan.

Detaljplaneprocessen börjar med att samhällsbyggnadsnämnden ger miljö- och byggenheten i uppdrag att påbörja planarbetet.

Miljö- och byggenheten fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 17 februari 2021.

Den 19 januari 2021 fick exploatören ett positivt planbesked i samhällsbyggnadsnömnden.

Under samrådet redovisar kommunen ett förslag till detaljplan. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten har möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget. Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Detaljplanen var på samråd 3 december 2021 - 14 januari 2022.

Planhandlingar:

Utredningar:

Under granskningen har myndigheter och allmänheten ännu en möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För att berörda markägare senare ska ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under utställningen.

Detaljplanen är på granskning 7 juni 2022 - 12 juli 2022. Under denna period är det möjligt att lämna in synpunkter på förslaget.

Synpunkter lämnas senast 12 juli 2022.

Synpunkter lämnas in via formuläret,

eller via e-post till miljobygg@svenljunga.se

eller skickas till:

Svenljunga kommun
Miljö- och byggenheten
512 80 Svenljunga

Handlingar:

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige efter godkännande av samhällsbyggnadsnämnden. De flesta detaljplaner antas dock normalt av samhällsbyggnadsnämnden på delegation från fullmäktige. När beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla har den som är berörd av planen möjlighet att överklaga kommunens beslut. Detta under förutsättning att den senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 11 oktober 2022 att anta Detaljplan för Toftalyckan Lida 2:133 m.fl. i Överlida och det justerade protokollet anslogs 12 oktober 2022.

Antagandehandlingar:

Om detaljplanen överklagas är det Mark- och miljödomstolen eller Mark- och miljööverdomstolen som fattar beslut. Länsstyrelsen kan dessutom överpröva kommunens beslut att anta planen.

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Uppdaterad: