Du är här:

Toftalyckan, Överlida

Detaljplan för fastighet Lida 2:133 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att ändra markanvändningen från den äldre bestämmelsen A - Allmänt ändamål till en mer öppen plan.

Uppdrag
Samråd
Granskning
Antagande

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 11 oktober 2022 att anta Detaljplan för Toftalyckan Lida 2:133 m.fl. i Överlida och det justerade protokollet anslogs 12 oktober 2022.

Antagandehandlingar:

Beslut om antagande Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 918 kB, öppnas i nytt fönster.

Undersökning strategisk miljöbedömning Pdf, 351 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskningsutlåtande Pdf, 422 kB, öppnas i nytt fönster.

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige efter godkännande av samhällsbyggnadsnämnden. De flesta detaljplaner antas dock normalt av samhällsbyggnadsnämnden på delegation från fullmäktige. När beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla har den som är berörd av planen möjlighet att överklaga kommunens beslut. Detta under förutsättning att den senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Överklagande/Överprövning
Laga Kraft

Uppdaterad: