Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Nya bostäder vid Klockaregården, Svenljunga

Detaljplan för fastighet Torstorp 1:24 med flera.

Syftet med planen är att i ett attraktivt läge planera för bostäder med god tillgänglighet i närhet till Klockaregårdens äldreboende

Uppdrag
Samråd
Bearbetning inför granskning


Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Granskning
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga Kraft

Uppdaterad: 25 juni 2020