Tillbaka till startsidan

Du är här:

Kleven, Mårdaklev

Upphävnade av del av detaljplan för Kleven 1:45 med flera i Mårdaklev.

Syftet med upphävandet av del av detaljplan för Kleven 1:45 m.fl. i Mårdaklev är att kunna möjliggöra för en utveckling av vattenverket på fastigheten Kleven 1:16, som i dagsläget finns beläget på användningen skola. Vattenverkets placering gör det inte möjligt för vattenverket att expandera om åtgärderna kräver lov. Syftet är även att upphäva del av detaljplan som omfattar markanvändningen skola, natur, golfbana, sporthall, parkering och teknisk anläggning, eftersom stora delar idag är inaktuella eller på kort sikt kan övergå till att vara det.

Planprocessen för upphävande av del av detaljplanen genomförs med ett förenklat standardförfarande vilket innebär att kommunen inte behöver göra någon underrättelse eller granskning. Ett förenklat standardförfarande kan endast tillämpas när genomförandetiden gått ut och om upphävandet av detaljplanen är:

  • Förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande över denna
  • Inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse.
  • Inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan

Svenljunga kommun bedömer att upphävandet av del av detaljplanen varken är av betydande intresse för allmänheten eller kan medföra en betydande miljöpåverkan.

Uppdrag
Samråd
Antagande

Detaljplanen antogs 31 augusti 2021 i samhällsbyggnadsnämnden.

Protokollet har justerats och anslagits den 2 september 2021.

Om antagandebeslutet inte överklagas vinner planen laga kraft tre veckor efter att planen har anslagits på kommunens anslagstavla.

Handlingar:

Plankarta Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Undersökning miljöbedömning Pdf, 340 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 1 MB.

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige efter godkännande av samhällsbyggnadsnämnden. De flesta detaljplaner antas dock normalt av samhällsbyggnadsnämnden på delegation från fullmäktige. När beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla har den som är berörd av planen möjlighet att överklaga kommunens beslut. Detta under förutsättning att den senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Överklagande/Överprövning
Laga Kraft

Uppdaterad: