Tillbaka till startsidan

Du är här:

Gamla Lokstallarna och Gamla Snickeriet, Svenljunga

Detaljplan för fastighet Svenljunga 4:28 med flera.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att göra om planen för fastigheterna så det är möjligt att bebygga fastigheterna med bostäder.

Detaljplaneprocessen börjar med att samhällsbyggnadsnämnden ger miljö- och byggenheten i uppdrag att påbörja planarbetet.

Miljö- och byggenheten fick i uppdrag att påbörja detaljplanering den 24 mars 2021.

Under samrådet redovisar kommunen ett förslag till detaljplan. Länsstyrelsen, Lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten har möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget. Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Detaljplanen har inte varit på samråd ännu.

Under granskningen har myndigheter och allmänheten ännu en möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För att berörda markägare senare ska ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under utställningen. 

Detaljplanen har inte varit på granskning ännu.

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige efter godkännande av samhällsbyggnadsnämnden. De flesta detaljplaner antas dock normalt av samhällsbyggnadsnämnden på delegation från fullmäktige. När beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla har den som är berörd av planen möjlighet att överklaga kommunens beslut. Detta under förutsättning att den senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Detaljplanen har inte antagits ännu.

Om detaljplanen överklagas är det Mark- och miljödomstolen eller Mark- och miljööverdomstolen som fattar beslut. Länsstyrelsen kan dessutom överpröva kommunens beslut att anta planen.

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Detaljplanen har inte vunnit laga kraft ännu.

Uppdaterad: