Du är här:

Gamla Lokstallarna och Gamla Snickeriet, Svenljunga

Detaljplan för fastighet Svenljunga 4:28 med flera.

Syftet med detaljplanen är att göra om planen för fastigheterna så det är möjligt att bebygga fastigheterna med bostäder.

Uppdrag

Miljö- och byggenheten fick i uppdrag att påbörja detaljplanering den 24 mars 2021


Detaljplaneprocessen börjar med att samhällsbyggnadsnämnden ger miljö- och byggenheten i uppdrag att påbörja planarbetet.

Samråd
Granskning
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga Kraft

Uppdaterad: