Du är här:

Brogatan, Svenljunga

Detaljplan för fastighet Torstorp 1:18, 1:89 och 1:97, Brogatan

Syftet med detaljplanen är att göra om planen för fastigheterna så det är möjligt att bebygga fastigheterna med bostäder.

Uppdrag

Miljö- och byggenheten fick i uppdrag att påbörja detaljplanering den 22 mars 2018.


Detaljplaneprocessen börjar med att samhällsbyggnadsnämnden ger miljö- och byggenheten i uppdrag att påbörja planarbetet.

Samråd
Granskning
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga Kraft

Uppdaterad: