Tillbaka till startsidan

Du är här:

Bostäder vid Klockaregården, Svenljunga

Detaljplan för fastighet Torstorp 1:24 med flera.

Syftet med planen är att i ett attraktivt läge planera för bostäder med god tillgänglighet i närhet till Klockaregårdens äldreboende

Detaljplaneprocessen börjar med att samhällsbyggnadsnämnden ger miljö- och byggenheten i uppdrag att påbörja planarbetet.

Kommunstyrelsen gav samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att planlägga området bakom Klockaregården den 15 maj 2017.

Under samrådet redovisar kommunen ett förslag till detaljplan. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten har möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget. Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Detaljplanen var på samråd 3 maj 2018 - 25 maj 2018. Under denna period var det möjligt att lämna in synpunkter på förslaget.

Här hittar du handlingarna som var ute på samråd:

Planbeskrivning
Pdf, 1 MB.
Plankarta Pdf, 283 kB.

Under granskningen har myndigheter och allmänheten ännu en möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För att berörda markägare senare ska ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under granskningen. 

Detaljplanen var på granskning 28 oktober - 30 november 2020. Under denna period var det möjligt att lämna in synpunkter på förslaget.

Granskningshandlingar:

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige efter godkännande av samhällsbyggnadsnämnden. De flesta detaljplaner antas dock normalt av samhällsbyggnadsnämnden på delegation från fullmäktige. När beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla har den som är berörd av planen möjlighet att överklaga kommunens beslut. Detta under förutsättning att den senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Detaljplanen har inte antagits ännu.

Om detaljplanen överklagas är det Mark- och miljödomstolen eller Mark- och miljööverdomstolen som fattar beslut. Länsstyrelsen kan dessutom överpröva kommunens beslut att anta planen.

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Detaljplanen har inte vunnit laga kraft ännu.

Uppdaterad: