Du är här:

Bostäder vid Klockaregården, Svenljunga

Detaljplan för fastighet Torstorp 1:24 med flera.

Syftet med planen är att i ett attraktivt läge planera för bostäder med god tillgänglighet i närhet till Klockaregårdens äldreboende

Uppdrag
Samråd
Bearbetning inför granskning
Granskning

Detaljplanen var på granskning 28 oktober - 30 november 2020. Under denna period var det möjligt att lämna in synpunkter på förslaget.

Granskningshandlingar:

Plankarta Pdf, 885 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Samrådsredogörelse Pdf, 277 kB.


Under granskningen har myndigheter och allmänheten ännu en möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För att berörda markägare senare ska ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under granskningen. 

Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga Kraft

Uppdaterad: