Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Bostäder Källered, Sexdrega

Detaljplan för fastigheterna Källered 1:37 och 1:72

Syftet med planen är att skapa möjlighet att bygga bostäder i Sexdrega samhälle på ett område som idag till större del är obebyggt. En utbyggnad av samhället möter efterfrågan på bostäder i kommunens norra delar och förtätar Sexdrega samhälle. De sex fastigheter som ingår i planområdet behöver en uppdaterad detaljplan och även förändring för att möjliggöra annan typ av byggnation än vad som i dagsläget är möjligt enligt detaljplanen.

Uppdrag
Samråd
Bearbetning inför granskning
Granskning
Antagande
Överklagande/Överprövning

Samhällsbyggnadsnämndens beslut om antagande av detaljplanen är överklagat och har skickats till mark- och miljödomstolen för vidare hantering.

 

För att se handlingarna som antogs se antagande.


Om detaljplanen överklagas är det Mark- och miljödomstolen eller Mark- och miljööverdomstolen som fattar beslut. Länsstyrelsen kan dessutom överpröva kommunens beslut att anta planen.

Laga Kraft

Uppdaterad: 03 november 2020