Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Bostäder Källered, Sexdrega

Detaljplan för fastigheterna Källered 1:37 och 1:72

Syftet med planen är att skapa möjlighet att bygga bostäder i Sexdrega samhälle på ett område som idag till större del är obebyggt. En utbyggnad av samhället möter efterfrågan på bostäder i kommunens norra delar och förtätar Sexdrega samhälle. De sex fastigheter som ingår i planområdet behöver en uppdaterad detaljplan och även förändring för att möjliggöra annan typ av byggnation än vad som i dagsläget är möjligt enligt detaljplanen.

Uppdrag
Samråd
Bearbetning inför granskning
Granskning

Detaljplanen var på granskning 30 mars - 30 april 2020. Under denna period var det möjligt att lämna in synpunkter på förslaget.


Planhandlingar

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

SamrådsredogörelsePDF

Bilaga - Fornlämningsutredning PDF

 

 


Under granskningen har myndigheter och allmänheten ännu en möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För att berörda markägare senare ska ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under granskningen. 

Ovanstående 3D-scen visar en illustration av maximal byggrätt för tillkommande bebyggelse. Det går att dra sig runt , zooma in och ut i kartan för att se mer. Sol-symbolen till höger gör det möjligt att se skuggningseffekter.

Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga Kraft

Uppdaterad: 14 maj 2020