Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Stråvik Holsljunga

Detaljplan för del av fastighet Stråvik 1:6

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder samt mark för allmänt ändamål inom del av fastighet Stråvik 1:6. I och med denna detaljplaneläggning blir det möjligt med bostadsutveckling i området som kompletterar det befintliga bostadsbeståndet.

Uppdrag
Samråd

Detaljplanen var på samråd mellan den 1 november – 29 november 2018. Under denna period var det möjligt att lämna synpunkter på förslaget.


Under samrådet redovisar kommunen ett förslag till detaljplan. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten har möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget. Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Granskning
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga Kraft

Uppdaterad: 27 mars 2020