Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Stråvik Holsljunga

Detaljplan för del av fastighet Stråvik 1:6

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder samt mark för allmänt ändamål inom del av fastighet Stråvik 1:6. I och med denna detaljplaneläggning blir det möjligt med bostadsutveckling i området som kompletterar det befintliga bostadsbeståndet.

Uppdrag
Samråd
Granskning
Antagande

Beslut om att anta detaljplanen tog i Samhällsbyggnadsnämnden den 16 juni 2020. Om ingen överklagan sker kommer detaljplanen att vinna lagakraft den 7 juli 2020.


Detaljplanen antas av kommunfullmäktige efter godkännande av samhällsbyggnadsnämnden. De flesta detaljplaner antas dock normalt av samhällsbyggnadsnämnden på delegation från fullmäktige. När beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla har den som är berörd av planen möjlighet att överklaga kommunens beslut. Detta under förutsättning att den senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Överklagande/Överprövning
Laga Kraft

Uppdaterad: 18 juni 2020