Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Dalsåkersgatan, Svenljunga

Detaljplan för fastighet 5:377 m.fl.

Planen syftar till att möjliggöra för byggnation av flerbostadshus, centralt i Svenljunga tätort. Att skapa nya bostäder på bra gång- och cykelavstånd till centrala tätorten och på sätt minska behovet av bil, är i linje med kommunens önskan om en hållbar utveckling.

Uppdrag
Samråd
Granskning
Antagande
Överklagande/Överprövning

Samhällsbyggnadsnämndens beslut om antagande av detaljplanen är överklagad och ärendet har skickats till mark- och miljödomstolen.

 

Om detaljplanen överklagas är det Mark- och miljödomstolen eller Mark- och miljööverdomstolen som fattar beslut. Länsstyrelsen kan dessutom överpröva kommunens beslut att anta planen.

Laga Kraft

Uppdaterad: 03 juni 2019