Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Bostäder Källered, Sexdrega

Detaljplan för fastigheterna Källered 1:37 och 1:72

Syftet med planen är att skapa möjlighet att bygga bostäder i Sexdrega samhälle på ett område som idag till större del är obebyggt. En utbyggnad av samhället möter efterfrågan på bostäder i kommunens norra delar och förtätar Sexdrega samhälle. De sex fastigheter som ingår i planområdet behöver en uppdaterad detaljplan och även förändring för att möjliggöra annan typ av byggnation än vad som i dagsläget är möjligt enligt detaljplanen.

Uppdrag
Samråd
Bearbetning inför granskning
Granskning

Detaljplanen är på granskning 30 mars - 30 april 2020. Under denna period är det möjligt att lämna in synpunkter på förslaget.


Synpunkter lämnas senast 30 april 2020.

Synpunkter lämnas via webbformuläretöppnas i nytt fönster under "Lämna synpunkter"

eller via e-post till samhallsbyggnad@svenljunga.se

eller via post till:

Svenljunga kommun
Miljö- och byggenheten
512 80 Svenljunga


Planhandlingar

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

SamrådsredogörelsePDF

Bilaga - FornlämningsutredningPDF


Under granskningen har myndigheter och allmänheten ännu en möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För att berörda markägare senare ska ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under granskningen. 

Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga Kraft

Uppdaterad: 27 mars 2020