Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Bostäder Källered, Sexdrega

Detaljplan för fastigheterna Källered 1:37 och 1:72

Syftet med planen är att skapa möjlighet att bygga bostäder i Sexdrega samhälle på ett område som idag till större del är obebyggt. En utbyggnad av samhället möter efterfrågan på bostäder i kommunens norra delar och förtätar Sexdrega samhälle. De sex fastigheter som ingår i planområdet behöver en uppdaterad detaljplan och även förändring för att möjliggöra annan typ av byggnation än vad som i dagsläget är möjligt enligt detaljplanen.

Uppdrag
Samråd
Bearbetning inför granskning

Arkeologisk utredning har genomförts och kommer att redovisas i granskningshandlingarna.


Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Granskning
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga Kraft

Uppdaterad: 29 november 2019