Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Projekt Ätranöring

Att stå vid de dånande forsarna i Buttorp eller Veka, se öringen hoppa om hösten och strömstaren som letar föda mellan stenarna, det är minnen för livet!

Kommunen driver tillsammans med fyra fiskevårdsområden ett projekt med målsättningen att bibehålla och utveckla ett tre mil långt sammanhängande öringvatten i Ätran. Huvudsyftet är att öka det naturliga beståndet av storvuxen, stationär insjööring samt få ett bättre genetiskt självreproducerande bestånd, från Forsa i Tranemo kommun till Ljungafors utanför Svenljunga samhälle.

Skyddar vi öringen- skyddar vi så mycket mer!

Den storvuxna öringen i Ätran är känd långt utanför kommunens gränser. Många är de som vuxit upp i trakten och minns ungdomens fisketurer till Buttorp eller Veka där de kanske fått upp öringar på 5-6 kilo. Stå vid de dånande forsarna, se öringen hoppa om hösten och strömstaren som letar föda mellan stenarna, det är minnen för livet!


Sedan en tid tillbaka har man sett att öringstammen minskat. Stödutsättning av odlad ätranöring har tidigare gjorts av en entusiast, men fiskevårdsområdena insåg att detta inte var något som skulle kunna finnas för alltid. Öringen måste ges förutsättningar att föryngra sig själv i tillräcklig omfattning!

Vad gör vi i projektet?

Redan 1990 beställde fiskevårdsområdena mellan Forsa i Tranemo kommun och Ljungafors utanför Svenljunga samhälle en fiskevårdsplan av Fiskeristyrelsen. I den kan vi läsa att "större vattendrag med strömmande vatten och en naturlig öringstam, som dessutom producerar stora öringar, av olika skäl är en sällsynthet i södra Sverige".


Hösten 2003 kontaktades kommunen av fiskevårdsområdena och idén till ett samarbete om att rädda ätranöringen föddes. En åtgärdsplan för öring i Ätrans huvudfåra med biflöden togs fram 2008, det är nu den som arbetet baseras på.


Mellan 2008 och 2012 genomfördes elfiskeundersökningar på ett tiotal platser i Ätran och biflödena för att kunna följa upp resultatet av projektet. Vattenprover togs också tre gånger per år.


Hittills har projektet lagt ut lekgrus på flera platser i biflödena med gott resultat, ett ökat antal årsungar har konstaterats vid elfiskena. En av de finaste lek och uppväxtmiljöerna för öring inom projektområdet är Lillån i Hillared. Gamla åfåran från Såkens damm ner till där kraftverket släpper ut vattnet är mycket värdefull som lek och uppväxtområde, det är av stor vikt att ett kontinuerligt flöde av vatten alltid rinner där.


Två av de mest betydelsefulla sträckorna i Ätrans huvudfåra för öringens möjlighet att etablera en strak stam i området är Vekaforsen och Buttorpsforsen. I åtgärdsplanen finns förslag på åtgärder för att förbättra dessa biotoper ytterligare.


Då Ätran är utpekat som ett av dom värdefullaste reproduktionsområdena för insjööring i Västra Götalands län är målet med projektet är att få ett tre mil långt sammanhängande öringvatten med biflöden som är lämpliga lekområden. Detta görs genom att förbättra lek- och uppväxtbiotoper för öringen, samt att åtgärda de vandringshinder som finns. Med dessa åtgärder hoppas projektet att få en stark och livskraftig stam av ätranöring.

Projektet fortsätter

Några av de åtgärder som kommer inom närmsta tiden är att öka mängden död ved i biflödena, lägga ut mer lekgrus samt arbeta för att få bort vandringshinder i huvudfåran och biflöden.


Buttorp är en av de viktigaste miljöerna längs den sträckan i Ätran som projekt Ätranöring arbetar i. Forsande vatten utan vandringshinder är idag mycket ovanligt i Södra Sverige. Därför har en fördjupad naturvärdesinventering gjort vid Buttorp och vattenområdena med dess stränder norr och söder om den Buttorpsforsen. Kommunen har även bildat ett naturreservat kring Buttorp och de mindre forsar som ligger norr och söder om den gamla kvarnen.

Fiskekort för Ätranöring

För att få fiska Ätranöring krävs ett särskilt fiskekort med särskilda regler. Mer information om projketet ochfiskemöjligheterna hittar du här på Projekt Ätranörings webbplatslänk till annan webbplats.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: 09 maj 2019