Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Naturvårdsprojekt

Vi arbetar hela tiden med olika naturvårdsprojekt. Både kommunen och ideella föreningar kan driva lokala naturvårdsprojekt. På denna sida kan du läsa om pågående projekt och olika typer av bidrag för naturvårdsprojekt.

Beskriver min bild

Projekt Högvadsån

Svenljunga kommun deltar inom ramarna för Ätrans vattenråd i ett större projekt som handlar om att öka den biologiska mångfalden i Högvadsån och att på sikt att Högvadsån ska uppnå God status enligt vattendirektivet. Du kan följa projektet på Ätrans vattenråds webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Delmomentet "Biotopförbättringar i Högvadsån" har utförts med hjälp av vår fiskevårdskonsult Per Ingvarsson. Vi har lagt ut lekgrus och flodbädden har anpassats genom att större stenar har flyttats. Detta har vi gjort för att öringarna ska trivas och leka. Arbetet gjordes i september 2018 och resultatet var mycket lyckat.

Projekt Ätranöring 

Kommunen driver projektet tillsammans med föreningarna för fiskevårdsområdena i Ätran, mellan Forsa i Tranemo kommun till Ljungafors kraftstation strax norr om Svenljung samhälle.

 

Här kan du läsa mer om vad vi hittills har gjort i projektet.

Lokala naturvårdsprojekt (LONA)

Alla kommuner har ett ansvar för det lokala naturvårdsarbetet i sin kommun, både inom den fysiska planeringen och för genomförande av konkreta åtgärder. För att stötta kommunerna i detta arbete har riksdagen beslutat att årligen sätta av medel för lokala naturvårdsprojekt (LONA). Dessa medel ska stimulera kommunernas och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. LONA-projekt finns idag i alla Sveriges kommuner.

Bildande av naturreservatet Buttorps forsar

Bildande av Naturreservatet Buttorps forsar

Naturvårdsplan för Svenljunga kommun

Naturvårdsplan för Svenljunga kommun 

Avslutade LONA-projekt

Bidrag och stöd

LONA-bidrag

Länsstyrelsen kan lämna bidrag till föreningar, företag och enskilda personer som vill driva lokala naturvårdsprojekt (LONA). Om du vill ha bidrag till ett LONA-projekt ska du anmäla det till din kommun som sedan lämnar in ansökan till Länsstyrelsen.

Fiskevårdsbidrag

Fiskevårdsbidrag kan bland annat lämnas till insatser för att bevara hotade fiskarter och stammar, biotopvård och annat främjande av den biologiska mångfalden. Bidragsandelen är i normalfallet 50%. Om särskilda skäl finns kan bidragsandelen bli högre.

 

Exempel på bidragsberättigade åtgärder:

  • Utrivning och borttagande av artificiella vandringshinder, exempelvis dämmen och kulvertar
  • Anläggandet av fiskvägar
  • Återintroduktion av arter
  • Biotopvård

Flera bidrag

Det finns fler bidrag att söka. Kontakta kommunekologen och berätta om dina idéer så får du hjälp med att hitta rätt bidrag att söka för ditt projekt. 

 

Markägare eller till exempel fiskevårdsföreningar kan söka bidrag för olika naturvårdsprojekt i vattenmiljön. Hör av dig till kommunen om du vill ha råd eller vägledning. Tänk på att det krävs tillstånd för att göra åtgärder i vatten och även för att ens få röra en flodpärlmussla.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: 06 december 2019