Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Naturvårdsplan

En naturvårdsplan ska syfta till att bevara och utveckla kommunens naturvärden. Den ska göra det möjligt att i ett tidigt skede av samhällsplaneringen ta hänsyn till områden med höga naturvärden och till viktiga ekologiska samband och strukturer.

Vad är en naturvårdsplan?

Naturvårdsplanen är tänkt att vara dels ett kunskapsunderlag för kommunens planering och hantering av ärenden. Den ska beskriva kommunens högsta naturvärden, men också dess naturvårdsproblem och utmaningar.


Planen ger förslag på åtgärder för att uppnå en rik biologisk mångfald, levande sjöar och vattendrag, levande skogar och myllrande våtmarker. Planen är också ett politiskt ställningstagande som ska vägleda vid kommunala beslut inom till exempel bygglov och detaljplanering.


Arbetet med naturvårdsplanen sker parallellt med arbetet med den nya översiktsplanen.

Vi har ett förslag till naturvårdsplan

2013 beslutade kommunstyrelsen att det skulle tas fram en naturvårdsplan för kommunen. sedan dess har vi på olika sett arbetet för att få en slutlig produkt. Vi har sökt bidrag hos Naturvårdsverket och gjort olika sammanställningar och undersökningar.


I juni 2018 kunde vi äntligen presentera ett förslag till naturvårdsplan som kommunstyrelsen beslutade skulle skickas ut på samråd till allmänheten och olika myndigheter. Samrådet pågick juni-augusti och vi håller nu på att arbeta med de förslag och synpunkter som har lämnats in.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: 18 september 2019