Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Ny återvinningscentral Moga Syd

Vi bygger en ny, mer lättillgänglig återvinningscentral söder om Moga industriområde i Svenljunga. Där skapar vi en modern återvinningscentral med gott om plats för att göra avfallssortering enkel.

Pågående bygge med rest takstomme

Under hösten/vintern 2019 hoppas vi att Moga Syd kan invigas. Därefter är det enda som återstår att flitigt använda den nya återvinningscentralen.

 

Vår ambition med den nya återvninningscentralen på Moga Syd är att den ska vara logiskt byggd för att underlätta ditt besök och skapa en bättre arbetsmiljö fär våra medarbetare. Genom att göra den nya återvinningscentralen till en kretsloppspark blir ditt skräp en tillgång. Allt vårt avfall är en resurs som kan användas igen, antingen för att skapa nytt material eller till energi. Genom att lämna avfallet till återvinning bidrar du med att minska påfrestningen på jorden. 

Vad händer med Änglarps återvinningscentral?

Den gamla återvinningscentralen på Änglarp stänger vi i samband med att den nya på Moga Syd öppnar. Änglarp är en gammal deponi, även kallad soptipp, som håller på täckas över eftersom den inte längre används. I dag använder vi mer miljövänliga metoder och återvinner avfallet.


Det som kvarstår av arbetet är den del där dagens återvinningscentral ligger och för att kunna sluttäcka den ytan måste återvinningscentralen flyttas. Det var så arbetet med att hitta en ny plats började. Vi har utrett placering på flera platser och valet föll till slut på Moga Syd. Platsen har det utrymme som behövs för den nya återvinningscentralen och är med sitt centrala läge lättillgänglig. Självklart flyttar våra omtyckta medarbetare med till den nya återvinningscentralen!

Processen med att bygga den nya återvinningscentralen

Brukardialog med fokusgrupp

För att få hjälp i vårt planerande och för att ta del av era åsikter, alla medborgare i Svenljunga, om den nya återvinningscentralen bjöd vi in representanter till en brukardialog. Vi ville veta vad ni har för förväntningar på den nya återvinningscentralen. Vi ville även veta vad ni saknar på den nuvarande som eventuellt skulle kunna finnas på den nya, och vad som fungerar bra i dag som ska följa med till den nya.

Sammanfattning från fokusgruppen

På mötet den 3 mars 2017 deltog åtta medborgare samt representanter från Svenljunga kommun och Ramböll. Mötesdeltagarna fick i uppgift att i grupp diskutera fyra huvudfrågor:


 • Vad förväntar du dig av ett besök på en ÅVC?
 • Hur upplever du öppettiderna, informationen och bemötandet på Änglarp?
 • Vad är din känsla i samband med ett besök på en ÅVC?
 • Vad är dina tankar kring utformningen av en ÅVC?


Grupperna redovisade sedan sina tankar och diskuterade frågorna i storgrupp. Vi presenterade tillsammans medd Ramböll hur den nya återevinningscentralen skulle kunna se ut och avslutningsvis berättade avfallschef Magnus Eriksson processen för att bygga den nya återviningscentralen ser ut.


Nedan följer några utdrag från resultatet av fokusgruppernas diskussioner.


 • Det ska gå smidigt och fort att lämna avfallet.
 • Det ska vara lätt att förstå hur avfallet ska sorteras.
 • Viktigt med bra information, tydliga skyltar och hjälpsam personal.
 • Anläggningen ska bygga på användarvänlighet.
 • Bra med fri körsträcka kompletterat med möjlighet att parkera bilen utan att hindra flödet.
 • Lördagar är en flaskhals, hade varit bra med öppet längre en veckodag.
 • En karta över ÅVC:n hade varit bra, så man kan planera sitt besök.
Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: 08 maj 2019