Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Skolkurator och skolpsykolog

Skolkuratorn arbetar med sociala frågeställningar tillsammans med elever, elevgrupper, föräldrar, rektorer och lärare.

Beskriver min bild

Skolkuratorns uppdrag

Skolkuratorn har som uppdrag att arbeta med att fånga upp det friska och hälsosamma både hos eleverna och i deras lärandemiljö. Likaså jobba för att eleverna ska erbjudas en god, trivsam och lärande skolmiljö. (hälsofrämjande och förebyggande)


Skolkuratorn företräder eleverna i skolan och har ett helhetsinriktat synsätt runt eleven. Vilket innefattar skolmiljö, elevens egen förmåga, relationen mellan lärare och elev samt relationer elever emellan. Faktorer som har en stor betydelse för mående, trivsel och lärande.

Kontakt

Skolkuratorn kan kontaktas för stöd och råd i frågor runt en elev, en klass eller en hel skola. Det kan handla om mående, trivsel, kamratrelationer, relationer till lärare, familjerelationer med mera.


Du som elev eller förälder kan ta kontakt med oss skolkuratorer direkt, eller så kan du prata med din rektor eller din lärare för att komma i kontakt med oss.

Skolpsykologens uppdrag

Psykologen bidrar som sakkunnig med psykologisk kunskap till skolans organisation och arbetar på uppdrag av rektor samt skolhuvudman. Psykologen arbetar också med bedömning samt utredning i specifika elevärenden.

Psykologen ingår i skolenheternas elevhälsa och samverkar med elevhälsans övriga professioner.

Kontakt

Psykologen kontaktas av skolans rektor:


  • när det finns behov av psykologiskt sakkunnigstöd inom ramen för skolenhetens verksamhet eller utvecklingsarbete
  • när man har frågor av psykologisk/psykiatrisk natur där elevers skolsituation kan tänkas påverkas
  • när det finns inlärnings- och/eller utvecklingspsykologiska frågeställningar runt en elev.
Våra kuratorers områden‌

Namn

Enhet/enheter

Caroline Janevski

Mogaskolan 7-9 och grundsärskolan

Lena Johansson

Mogaskolan F-6

Matilda Gustafsson

Sexdrega och Hillareds skolor och Landboskolan

Anna Walkin

IM Lärcentrum


Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: 01 oktober 2020