Skoldialog

Skoldialog handlar om att samla in perspektiv från våra invånare såsom tankar, idéer, åsikter och känslor som är kopplade till hur vi skapar en skola med god kvalitet i framtidens Svenljunga. Perspektiven används sen i dialogerna om skolplanen som blir en del av den stora översiktsplanen.

Bakgrund till att arbetet påbörjades

En översiktsplan är en långsiktig planering för hur mark- och vattenområden ska användas i framtiden. Den handlar också om var det kan och bör byggas, var det behövs nya vägar och cykelbanor, vilka områden som bör sparas för rekreation/naturvärden och sist men inte minst hur förskolor/skolor ska organiseras.
Förskolans och skolans organisation är en komplex fråga med många olika åsikter och känslor. Därför samarbetar Svenljunga kommun med Sveriges kommuner och landsting (SKL) i ett nätverk med en metod som prövats i andra svåra och komplexa dialogfrågor. Titta gärna på översiktlig plan »PDF för att få en bild av hela processen.

Hur har vi arbetat?

Under 2016 har vi samlat in olika åsikter, tankar, känslor och förslag från många olika invånare, skolelever och personal. Alla olika perspektiv och åsikter har sammanställs i "Perspektivinsamling 2016".PDF  

I slutet av november 2016 samlades sen drygt 30 invånare, tjänstemän och politiker för att ta del av resultatet och diskutera hur vi går vidare. Vi bestämde att fortsätta i arbetsgrupper och deltagarna fördelade sig efter intresseområde.

Arbetsgrupperna träffades vid sex processmöten under våren 2017.
De första träffarna inriktade sig på skolans organisation och de följande mötena behandlade lärande, det sociala, ledarskap och styrning. Sammanfattningar från träffarna finns här intill. Vi vill framföra ett stort tack till alla som lagt tid och bidragit på olika sätt under mötena.

Vad händer nu?

Vår process är nu inne i steg fem enligt vår översiktliga planPDF. Alla är inte överens, men det finns några principer som lämnats vidare till skolutredningen och till våra politiker. Läs om den i sammanfattningen från processmöte 6PDF.  Du kan även ta del av reviderad tidsplan för skolutredningen.PDF Tidsplanen har förskjutits ytterligare och skolplanen skickades på återremiss vid kommunfullmäktigemötet den 18 juni 2018.
Styrgruppen för SKL-projektet, som består av en politiker från varje parti i vårt fullmäktige, har summerat erfarenheterna i några slutsatserPDF.
Det nationella nätverket med Sveriges kommuner och landsting fortsätter följa vår process. Förutom sakfrågan syftar processen till att skapa förtroende, ömsesidig förståelse och att hitta modeller för att arbeta med svåra och komplexa frågor.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-28 09.03