Återvinningsmaterial

Skoldialog

Skoldialog handlar om att samla in perspektiv från våra invånare som tankar, idéer, åsikter och känslor som är kopplade till hur vi skapar en skola med god kvalitet i framtidens Svenljunga. Perspektiven används sen i dialogerna om skolplanen som blir en del av den stora översiktsplanen.

Bakgrund

En översiktsplan är en långsiktig planering för hur mark- och vattenområden ska användas i framtiden. Den handlar också om var det kan och bör byggas, var det behövs nya vägar och cykelbanor, vilka områden som bör sparas för rekreation/naturvärden och sist men inte minst hur förskolor/skolor ska organiseras.
Förskolans och skolans organisation framöver är en komplex fråga med många olika åsikter och känslor och därför samarbetar Svenljunga kommun med SKL (Sveriges kommuner och landsting) i ett nätverk efter metod som prövats i andra svåra dialogfrågor.

Hur går det till?

Under 2016 har vi samlat in olika åsikter, tankar, känslor och förslag från många olika invånare, skolelever och personal. Alla olika perspektiv och åsikter har sammanställs i "Perspektivinsamling 2016". I slutet av november samlades drygt 30 invånare, tjänstemän och politiker för att ta del av resultatet och diskutera hur vi går vidare. Vi bestämde att fortsätta i arbetsgrupper och deltagarna fördelade sig efter intresseområde. Titta gärna på översiktlig plan »PDF för att se hur processen är upplagd.

Vad har vi gjort?

Två arbetsgrupper formades av politiker, invånare och berörda tjänstemän med olika perspektiv på frågan. Arbetsgrupperna träffades vid sex tillfällen under våren.
De första träffarna inriktade sig på skolans organisation och de följande mötena behandlade lärande, det sociala, ledarskap och styrning. Sammanfattningar från träffarna finns i högerkolumnen här intill.
Vi vill framföra ett stort tack till alla som lagt tid och bidragit på olika sätt under mötena. Alla har nog insett hur svår och komplex denna fråga är.

Vad händer nu? 

Vår process går nu vidare enligt steg 4 i vår översiktliga plan. Alla är inte överens, men det finns ändå några principer som lämnas vidare till skolutredningen och till våra politiker. Läs mer i sammanfattningen från processmöte 6PDF.  Du kan även ta del av tidsplanenPDF för skolutredningen, men den är förskjuten och arbetet fortsätter i Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. 
Styrgruppen, som består av en poitiker från varje parti i fullmäktige, har summerat erfarenheterna och enats runt några slutsatserPDF.
Det nationella nätverket med Sveriges kommuner och landsting fortsätta följa vår process mot ett av målen som är ett politiskt beslut i skolfrågan. Förutom sakfrågan syftar processen till att skapa förtroende, ömsesidig förståelse och att hitta modeller för att arbeta med svåra och komplexa frågor.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-13 09.43