Skolmiljö

Många barn och ungdomar har i dag problem med allergier och överkänslighet. Den som är ansvarig för en verksamhet inom skolan och förskolan ska enligt miljöbalken arbeta förebyggande för att undvika miljö- och hälsoproblem.

En bra inomhusmiljö både underlättar för allergiker och förebygger besvär hos alla. Exempel på de riskfaktorer är bland annat:
  

  • fuktskador
  • radon
  • dålig ventilation
  • buller
  • felaktig eller undermålig städning 

Förskolor och skolor ska regelbundet undersöka och bedöma riskerna med verksamheten ur hälso- och miljösynpunkt. Resultatet av undersökningar och bedömningar ska dokumenteras, och det ska finnas rutiner för hur klagomål och incidenter hanteras och åtgärdas.

Luft och ventilation

Det är viktigt att ventilationen är dimensionerad i förhållande till antalet elever och personal. En obligatorisk ventilationskontroll ska göras vart tredje år av en behörig kontrollant.

Buller

Bullerdämpande material, till exempel akustikplattor i taket, bör vara installerade i matsalar, lekrum, samlingslokaler. Man kan även göra bullerdämpande åtgärder genom att sätta tennisbollar på stolarnas fötter.

Tillgänglighet

En hög tillgänglighet på skolor och förskolor är en förutsättning för att alla elever ska kunna delta på lika villkor. Det är också viktigt för skolpersonal, föräldrar och andra som använder verksamhetens lokaler.

Utbildning i det ordinarie skolsystemet förutsätter att det finns anpassade läromedel och annat kompetent stöd. Hur stödet fungerar är avgörande för barns och ungas rätt till likvärdig utbildning och full delaktighet. Det är också betydelsefullt för de attityder till människor med funktionsnedsättning som barn och unga grundlägger i förskolan och skolan.

Kontakt

Epost till

Mer information

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-06 08.22