Jämförelser och utvärderingar

Barn- och utbildningsförvaltningen genomför årligen olika uppföljningar och utvärderingar av verksamheten.

Utvärderingar

I vårt systematiska kvalitetsarbete ingår regelbundna utvärderingar.

Enkäter

En del i utvärderingsarbetet är återkommande enkäter till barn och vårdnadshavare i förskolan, elever och vårdnadshavare i grundskolan och till våra studenter i vuxenutbildningen där de får tala om vad de tycker om verksamheten. Svaren visar vilka områden vi behöver förbättra och ligger till grund för kvalitetsarbetet på de olika enheterna.  

Ta del av våra enkätresultat för hösten 2016 »

Kunskapsuppföljning

Varje år genomförs kunskapsuppföljningar utifrån de nationella ämnesproven och betygsresultat.

Jämförelser

Öppna jämförelser

Sveriges kommuner och landsting ger en gång om året ut Öppna jämförelser grundskola. I rapporten jämförs resultat och resursindikatorer på kommunnivå. Du kan jämföra skolans resultat utifrån bland annat slutbetyg och ämnesprov och resurserna utifrån uppgifter om kostnader och personal. Under de år som rapporten har tagits fram har Svenljunga haft goda resultat både vad det gäller resultat och hur resurserna används.

Sveriges kommuner och landstings webbplats om Öppna jämförelser grundskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jämförelsetal

Som ett led i det nationella uppföljningssytemet för förskola, skola och vuxenutbildning har Skolverket tagit fram statistikdatabasen Jämförelsetal.

Jämförelsetalen visar hur verksamheten organiseras, vilka resurser som används och vilka resultat som uppnås. Jämförelser kan göras för ett år eller över tid mellan en skola eller olika skolor.

Statistikdatabasen Jämförelsetal, Skolverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunblad

Skolverket ger varje år ut ett kommunblad. I kommunbladet ges en sammanfattande bild av kommunens förskola, fritidshem, skola och vuxenutbildning.

Skolverkets kommunblad för Svenljunga läsåret 2015/2016länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-17 13.31