Individuell utvecklingsplan, IUP

Alla elever i grundskolan har en individuell utvecklingsplan. I Svenljunga dokumenterar lärarna elevernas omdömen och individuella utvecklingsplaner i en webbaserad lärplattform.

Elevens individuella utvecklingsplan med omdömen

Upprättande- och utvärdering av elevens IUP görs i samband med utvecklingssamtalet. Vid utvecklingssamtalet medverkar eleven, elevens vårdnadshavare och klassföreståndaren.

Underlaget vid upprättandet av utvecklingsplaner ska vara:

  • klassföreståndarens/klasslärarens sammanfattande bedömning av elevens utveckling i förhållande till de nationella målen. Underlag för detta sammanställs på respektive skola.
  • vårdnadshavarens samlade bedömning av sitt barn

Utvecklingsplanen beskriver elevens kunskaps- och sociala mål. Målen skal vara utvärderingsbara vilket innebär att man ska ange vad som skall utvecklas samt hur det skall genomföras.

Kopplat till utvecklingsplanen finns omdömen i varje ämne eleven undervisas i.

Du som är vårdnadshavare kan ta del av ditt barns omdömen och individuella utvecklingsplan via skolornas webbaserade lärplattform.

Läs mer om hur du ansöker om ett vårdnadshavarkonto till skolornas och förskolornas webbaserade lärplattform »

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-02 15.16