Vanliga frågor och svar om boenden för ensamkommande barn

När bjuds medborgare/grannar in till information om kommande boende?

Det är alltid svårt att välja rätt tidpunkt för information. Det är först när ett köp är avslutat om Verksamhetslokaler AB köper in mark eller en fastighet för boende för ensamkommande barn som kommunen kan informera.

Har jag som granne möjlighet att överklaga planer för nya boenden?

När en verksamhet ansöker om tillfälligt bygglov för väsentligt ändrad använd-ning av en fastighet får de närmaste grannarna en blankett om grannhörande från Samhällsbyggnadsförvaltningen. Som granne ges man då möjlighet att lämna synpunkter. Synpunkterna kommer att beaktas inför beslut. Vid ett eventuellt beviljat bygglov kommer de som lämnat negativa synpunkter att delges beslutet, med information om hur man kan överklaga det.  

Har jag som fastighetsägare möjlighet att överklaga förändring av detaljplanen?

Förändringen av detaljplanen för fastigheter hanteras enligt Plan och bygglagen (PBL) och kommer att följa den juridiska processen och handläggs av Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Varför tar kommunen emot ensamkommande barn?

Världsläget och nationella överenskommelser såsom exempelvis FN:s Barn-konvention och givetvis regering och riksdags beslut har gjort att Svenljunga kommun har blivit anvisade och tagit emot en stor mängd ensamkommande barn den senaste perioden. Kommunen kan inte säga nej till anvisning av ensamkommande barn.

Vem bestämmer om vilka fastigheter som ska köpas in?

Svenljunga Verksamhetslokaler AB har uppdrag av socialförvaltningen att hitta lämpliga fastigheter för ensamkommande barn att växa upp i. Ett enigt kommunfullmäktige beslutade 2016-02-15 om att köpa in upp till sex stycken privata fastigheter för att tillgodose socialnämndens akuta behov av boenden, utöver de två fastigheter som köpts in med stöd av ett tidigare beslut.

Har de ensamkommande barnen permanent uppehållstillstånd?

De flesta barn som kommit har fortfarande asyl, det vill säga att deras ansökan om permanent uppehållstillstånd handläggs av Migrationsverket. Social-förvaltningen planerar för att samtliga barn som kommit, kommer att växa upp i kommunen.

Hur bestämmer ni var boenden för ensamkommande barn ska finnas?

Svenljunga verksamhetslokaler AB har uppdraget att köpa in lämpliga fastig-heter i olika delar i kommunen. Samtidigt har Verksamhetslokaler AB ett uppdrag om att planera för flerbostadshus i kommunen. Planen nu är att vissa av dessa fastigheter inledningsvis ska användas som boende för ensam-kommande barn. När behovet av boenden är slut kommer fastigheterna att bli hyresrätter.

När blir det informationsmöten om nya boenden?

Berörda fastighetsägare och grannar kommer att bli inbjudna till ett informationsmöte allteftersom kommunen öppnar nya boenden eller planerar på mark som ägs av kommunen eller köps in för ändamålet.

Finns det risk för konflikter?

Vi har fått synpunkter på konfliktrisker. Både risken för konflikter mellan barnen eller mellan boenden och grannar. Vår förhoppning är att det i kommunen bor humanister som är för ett inkluderande samhälle där alla människor har lika värde.

Berättar Verksamhetslokaler AB vad som ska bli i fastigheten eller vad som ska byggas när man köper fastigheter eller mark?

Ja, när Verksamhetslokaler AB är intresserade av en fastighet är man öppen till mäklaren och säljaren vilka planer man har för fastigheten. Det är säljaren som avgör till vem man vill sälja till.

Jag är orolig för att fastighetspriserna förändras

Kommunen har svårt att bemöta teorier om värdet på fastigheter går upp eller ner, å ena sidan får vi synpunkter att kommunens intresse för fastigheter trissar upp fastighetspriserna å andra sidan får vi synpunkter på att fastighetspriserna befaras sjunka med ett boende för ensamkommande barn i närheten.

Varför är inte hela bostadsområdet inbjudet till informationsmöte om nya boenden?

När kommunen ska grannsamverka för förändring av verksamhet är det brukligt att vända sig till de fastigheter som är närmast.

Varför behövs fler boenden?

Socialförvaltningen har idag ett par boenden utspridda i kommunen. Dessa boenden är förtätade, det vill säga för trånga, med fler barn än vad som är lämpligt. Vi tror på mindre enheter som gynnar inkludering i samhället och därför behöver vi fler boenden.

Det känns otryggt att bo nära ett boende för ensamkommande barn

Socialförvaltningen kommer givetvis att planera boendena på ett sådant så att tryggheten sätts i första rummet. Verksamheten kommer att ha regelbunden grannsamverkan.

Är det verkligen ingen över 18 år som bor på boenden för ensamkommande barn?

Socialförvaltningen vet att det spekuleras en del om åldrarna på de ensam-kommande barnen. Vi utgår ifrån att barnen är i den åldern man utger sig för att vara.

Det går rykten om fler boenden för ensamkommande barn

Det är alltid bättre att fråga. Du kan till exempel skriva ett mail till vår officiella mailadress - kansliet@svenljunga.se

Det jag läser och ser i media är att det är oroligt i och runt flyktingboenden

Media ger inte alltid en nyanserad bild av verkligheten. Vi kan hålla med om att väntan på uppehållstillstånd och trångboddhet kan skapa problem mellan människor oavsett etnisk bakgrund. Vi tror att var man än bosätter sig i Sverige kommer man att ha grannar med olika bakgrunder.

Jag vill hjälpa till!

Vår förhoppning är att det i kommunen bor humanister som är för ett inkluderande samhälle där alla människor har lika värde. Du som vill hjälpa de som flytt från krig och oroligeter till oss är välkommen att göra det!

Kontakt

Christian Sandgren
Verksamhetschef
0325-180 00

Mer information

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-13 11.33