Undermeny

LSS, Stöd och service för vissa funktionshindrade

Inom kommunens LSS-verksamhet kan stöd ges till dig som omfattas av Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS).

Vad är Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade?

LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får.

LSS ger rätt till särskilt stöd och särskild service som människor kan behöva utöver det som de kan få genom annan lagstiftning som till exempel socialtjänstlagen. LSS är ett komplement till andra lagar och innebär inte någon inskränkning i de rättigheter som andra lagar ger.

Hur kan man få hjälp enligt LSS?

Om du har ett omfattande behov av hjälp och begär eller ansöker om stöd och service enligt lagen om LSS, bedömer kommunens handläggare om du ingår i det lagen kallar för personkrets. Du kan tillhöra en personkrets om:
  

 • du har en utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 • du har betydande och bestående begåvningsmässiga funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder som orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 • du till följd av andra stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar, som inte beror på normalt åldrande, har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och har behov av omfattande behov av stöd och service.

De 10 insatserna

Det finns 10 olika insatser inom LSS som är möjliga att söka om du tillhör en av de tre personkretserna.
  

 • Avlösarservice i hemmet
 • Boende barn och ungdom
 • Boende vuxen
 • Daglig verksamhet
 • Kontaktperson
 • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
 • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 • Ledsagarservice
 • Personlig assistans
 • Rådgivning och annat personligt stöd

Du kan läsa mer om de olika insatserna under rubrikerna i vänsterspalten på denna sida.

Vad kostar insatserna?

De särskilda insatserna är i princip kostnadsfria, men några undantag finns.

Kontakt

Epost till

Epost till

Telefontid:
Måndag till fredag 8.30-9.30

Mer information

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-06 10.28