Stöd till barn och ungdom

Kommunen ska verka för att barn och ungdomar växer upp under goda förhållanden och från oss kan du få hjälp och stöd med olika problem som din familj har svårt att lösa på egen hand.

Behovet av råd, stöd och hjälp kan se olika ut i olika situationer. Kommunen har därför olika former av verksamheter som riktar sig till familjer, barn och ungdomar. Vissa stödinsatser är öppna för alla och kräver inte någon utredning eller beslut medan andra insatser kräver att kommunen gör en utredning och fattar ett beslut om att en person får ta del av insatsen.

 

Råd och stödsamtal

Om du kontaktar Anhörigstödet finns det möjlighet att få upp till fem råd- och stödsamtal. För dessa samtal sker ingen journalföring eller registrering i socialregistret. Behöver du sedan ytterligare stödsamtal behöver en kontakt tas med en socialsekreterare.

Samtalen är kostnadsfria och till för dig som bor i Svenljunga kommun.

Anhörigstödet ».öppnas i nytt fönster


Detta kan du få hjälp med

Kommunens handläggare kan bevilja stödinsatser så som:

  • rådgivning och stöd i olika former
  • medling
  • kontaktperson eller kontaktfamilj
  • stödjande insatser i hemmet av familjearbetare
  • familjehem, jourhem eller behandlingshem

Innan en insats kan bli aktuell måste kommunens handläggare göra en utredning om barnets och familjens situation. Syftet med en utredning är att klargöra om  och i så fall vilken hjälp som behövs.

Så går en utredning till

Handläggaren går igenom barnets och familjens situation i samtal med vårdnadshavarna och barnet eller ungdomen. I överenskommelse med vårdnadshavarna kan samtal även göras med släkt och vänner. Vid behov hämtas uppgifter från till exempel skolpersonal, vårdcentral och BUP.

Vårdnadshavarna informeras om allt som händer och som skrivs i utredningen. Vårdnadshavare som inte lever tillsammans får samma information. När utredningen är färdig beslutar kommunen om en insats ska beviljas eller avslås. Ett beslut kan alltid överklagas.

I första hand erbjuds frivilliga insatser enligt Socialtjänstlagen. I enstaka fall kan det bli aktuellt att barn vårdas med stöd av LVU, lagen om vård av unga. Detta sker då barnet riskerar att fara mycket illa i sin hemmiljö. Vid LVU-förhållanden ska barnet få både skydd och vård.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-01 15.45