Misstanke om barn som far illa

Barn och ungdomar som inte har det bra och som visar tecken på en ogynnsam utveckling, behöver få hjälp och stöd.  Tillsammans har vi ansvar för att uppmärksamma och stötta dessa barn och ungdomar.

Anmälan från privatpersoner

Om du känner till något barn eller ungdom som far illa bör du kontakta kommunen och berätta om din oro. Du har möjlighet att vara anonym, men det är bättre att du talar om vem du är. Om du väljer att vara anonym får du inte röja din identitet vid anmälan.

Anmälningskyldighet för personer som arbetar med barn och ungdom

Vissa personer har skyldighet att anmäla alla missförhållanden om barn och ungdomar (0-18 år).

Anmälningsskyldigheten gäller alla anställda, oavsett arbetsuppgifter, inom:
  

  • myndighet och enskild verksamhet som berör barn och ungdom
  • offentlig och enskild hälso- och sjukvård
  • kommunens socialtjänst
  • enskild verksamhet inom socialtjänstens område

De som har anmälningsskyldighet, är också skyldiga att lämna alla uppgifter som är av betydelse. Den som har anmälningsskyldighet kan inte vara anonym och det är lämpligt att anmälaren meddelar vårdnadshavare om anmälan.

Anmälningsskyldighet för anställda inom familjerådgivning gäller enbart vid misstanke om att  barneller ungdom utnyttjas sexuellt eller misshandlas i hemmet.

Skriftlig eller muntlig anmälan

Alla uppgifter om missförhållanden som kommunen får kännedom om betraktas som en anmälan. En anmälan bör vara skriftlig, men är den muntlig dokumenteras den av mottagaren. En inkommen anmälan utreds alltid av en handläggare inom barn och familjeomsorgen och om en anmälan lämnas via kommunens växel eller förvaltningens e-post, lämnas den direkt vidare för handläggning.

Anmälaren ska meddela kommunen om förhållandena har ändrats eller om tidigare lämnade uppgifter är felaktiga. En anmälan kan inte återtas.


Kontakt

Epost till

SOCIAL JOUR
Kvällar och helger
Ring 112

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-18 13.06