Avgifter för vård och omsorg

Din avgift beror dels på vilka insatser du får från kommunen och dels på dina ekonomiska förutsättningar. Du ska aldrig behöva tacka nej, till de insatser du beviljats, på grund av ekonomiska hinder.  

Avgift för insatser

Din avgift baseras först och främst på hur mycket insatser du får från kommunen. Kommunfullmäktige beslutar varje år vilka taxor som ska gälla för vård och omsorg.

Maxtaxa

Riksdagen har beslutat om en maxtaxa för vård och omsorg vilket betyder att kommunen aldrig får ta ut högre avgift än maxtaxan vilket är lika i hela landet och ändras varje år.  

Förbehållsbelopp och avgiftsutrymme

Trots att avgiften kanske minskas på grund av maxtaxan, kanske din inkomst ändå inte räcker för att betala hela vård- och omsorgsavgiften. Därför har riksdagen beslutat om ett förbehållsbelopp som är lika i hela landet. Förbehållsbeloppet är det belopp som du ska ha kvar för personliga utgifter när skatt, bostadskostnad och vård- och omsorgsavgiften är betald. Dock är det så att förbehållsbeloppet bara kan minska vård- och omsorgsavgiften, och inte avgifter för kost och logi.Dessa avgifter måste du alltid betala.

Avgiftshandläggaren jämför dina ekonomiska förutsättningar med förbehållsbeloppet och räknar ut ditt avgiftsutrymme.

Här kan du hämta blanketten Uppgifter för beräkning av avgifterPDF

 

Ytterligare avgiftsreducering

Om du flyttar till vård- och omsorgsboende och fortfarande har kvar kostnader för den tidigare bostaden kan det vara möjligt att du kan få avgiften för vård och omsorg minskad med hänsyn till den tillfälligt ökade boendekostnaden. Denna avgiftsminskning kan du få i högst tre månader. Du ansöker om den på en särskild blankett som du lämnar till avgiftshandläggaren.

Här kan du hämta blanketten för ansökan om avgiftsreducering på grund av dubbelt boendePDF

Uppgifter och beslut

Uppgifter hämtas

Avgiftshandläggaren behöver uppgifter om din ekonomiska situation för att kunna räkna ut ditt avgiftsutrymme. Avgiftshandläggaren hämtar uppgifter om pension, bostadstillägg etc från Försäkringskassan. Med dessa uppgifter beräknas din avgift och du får hem ett avgiftsbeslut på posten.  

Kompletterande uppgifter
Om du har ytterligare inkomster eller annan boendekostnad än de som avgiftsbeslutet baserats på, måste du uppge dessa till avgiftshandläggaren. Då får du skicka in en blankett med kompletterande uppgifter. Avgiftshandläggaren gör sedan en ny beräkning och ett nytt avgiftsbeslut.  

Här kan du hämta blanketten för att lämna uppgifter för ändring av avgiftsbeslutPDF

Frågor och rätt att överklaga

Om du har frågor kring din avgift kan du kontakta avgiftshandläggaren. Om du tycker att avgiftsbeslutet är felaktigt har du rätt att överklaga det. Information om hur du överklagar avgiftsbeslutet får du av din avgiftshandläggare. 

Nytt avgiftsbeslut varje år

I början av varje år hämtar avgiftshandläggarna aktuella uppgifter från Försäkringskassan och gör ett nytt avgiftsbeslut med de nya taxorna.

 

Fakturering och avdrag

Fakturering

Varje månad får du en faktura på de vård- och omsorgsavgifter som du ska betala. 

Avdrag vid avbeställning

Om du tillfälligt inte vill ha hjälp från hemtjänsten, kan du avbeställa den. Du kan få avdrag på vård- och omsorgsavgiften på din faktura om det gäller 7 dagar i följd och om du gör avbeställningen minst 7 dagar i förväg.  

Om du inte kan nyttja din vård och omsorg på grund av sjukhusvistelse, korttidsvistelse eller växelboende får du avdrag på vård- och omsorgsavgiften på din faktura. Om du bor på vård- och omsorgsboende, korttidsvistelse eller växelboende och avbeställer kosten kan du få avdrag på fakturan. Om du har matdistribution måste du betala för de matportioner som du redan har beställt och som inte går att avbeställa.

Kontakt

Epost till

Mer information

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-09 09.56