Konkurrensutsatt verksamhet

Konkurrensutsättning är när en kommun prövar om ett privat företag, en förening eller ett kooperativ helt eller delvis kan driva kommunalt finansierad verksamhet. Detta istället för att kommunen driver verksamheten i egen regi.

Syfte med konkurrensprövning är att bredda antalet utförare. Det kan bidra till bättre kvalitet, lägre kostnader och ökad effektivitet.

Barnomsorg

Du som vill starta fristående förskoleverksamhet i Svenljunga kommun kan göra det med rätt till ekonomiskt bidrag från kommunen för de barn som deltar i verksamheten - det råder så kallad fri etableringsrätt.

För att få starta fristående verksamhet krävs det att verksamheten lever upp till de krav som ställs i lagar och förordningar vad gäller kvalitet och säkerhet inom verksamheten. Ansökan om godkännande görs hos kommunen. 

Verksamheten kan bedrivas som bolag, förening, registrerat trossamfund, stiftelse eller av en enskild individ.

De lagar och förordningar som styr verksamheten är

  

  • Skollagen, diskrimineringslagen
  • Lagen (2007:873) om registreringskontroll
  • Livsmedelslagen
  • Miljöbalken
  • Arbetsmiljölagen
  • Lagen om skydd mot olyckor

Kommunen beviljar tillstånd - och utövar tillsyn . bland annatvad gäller livsmedel och miljö. Dessa tillstånd måste vara klara innan man kan ansöka om godkännande av verksamheten.

Här hittar du regler för att etablera en enskild verksamhet PDF

Hemtjänst, hemsjukvård - LOV

Svenljunga kommun har valfrihet inom hemsjukvård, personlig omvårdnad och service enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).

Valfrihetssystemet förväntas ge ytterligare större valmöjligheter för kommuninvånarna i Svenljunga, samt ett ökat antal leverantörer. Vidare är förhoppningen att nya kvaliteter tillförs och att entreprenörskap stimuleras.

Alla leverantörer, såväl privata företag som ideella organisationer, som vill delta i valfrihetssystemet har rätt att ansöka om godkännande som leverantör. Samtliga sökande som uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget, och inte uteslutits med stöd av bestämmelserna i 7 kapitlet i 1 paragrafen i LOV, kommer att godkännas av kommunen.

Lagen om valfrihetssystem bygger på att det inte råder någon priskonkurrens mellan leverantörerna. Den enskilde ges i stället möjlighet att välja den leverantör som hon eller han uppfattar tillhandahåller den bästa kvaliteten. Kunden betalar till kommunen för erhållen tjänst enligt den av kommunfullmäktige fastställda taxan.

Privat utförare LOV, hemtjänsten »

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-17 10.51