Frågor och svar

Vad är LOU? 

Upphandling regleras i Lagen om offentlig upphandling, LOU. Alla kommuner och statliga myndigheter är enligt lag skyldiga att följa reglerna i LOU när de ska göra inköp. Även de flesta statliga och kommunala bolag är skyldiga att följa LOU.

Vad menas med upphandling?

Upphandling innebär att ett inköp konkurrensutsätts. Kommunen annonserar det som ska köpas in och ger leverantörer möjlighet att inkomma med anbud. En kommun är skyldig att annonsera en upphandling om det sammanlagda värdet på det som ska köpas överstiger direktupphandlingsgränsen, fn 586 907 kr.

Vad menas med direktupphandling?

Om det sammanlagda värdet av det som ska köpas understiger direktupphandlingsgräsen behöver inköpet inte annonseras. I stället kan kommunen vända sig direkt till ett begränsat antal leverantörer och begära offerter eller göra en prisjämförelse. Om det sammanlagda värdet av det som ska upphandlas överstiger 100 000 kr måste kommunen enligt lag dokumentera vilken leverantör som valts och motivet till det.

Vad innebär inköpspolicyn?

Inköpspolicyn är ett politiskt fastställt styrdokument som anger Svenljunga kommuns förhållningssätt till inköp och upphandling. Policyn anger bland annat politiska visioner och riktningar som tas i beaktande inför varje ny upphandling eller varje nytt inköp. Ni finner Svenljunga kommuns inköpspolicyn härPDF.

Vad betyder avrop?

Varje gång någon handlar från ett ramavtal kallas det för avrop.

Vad är ett ramavtal?

Ett ramavtal är ett avtal där man kommit överens om vad som gäller i form av exempelvis pris, varugrupper och leveransvillkor. Personalen får sedan handla/avropa "inom ramarna" för avtalet, det vill säga man får köpa de varor eller tjänster som ingår i avtalet. Ramavtal får enligt LOU inte tecknas på mer än fyra år, inklusive eventuell förlängning, om det inte finns synnerliga skäl.

Vad är ett kontrakt?

Ett kontrakt skiljer sig från ett ramavtal, som har samtliga villkor fastställda. Med kontrakt finns inga ramar att avropa inom och det krävs inte heller att man gör något avrop för att kontraktet ska fullgöras. Det som är avtalat i kontraktet fullgörs/levereras helt i enlighet med det som beställaren kommit överens om med leverantören.

Hur annonseras upphandlingar?

Det finns två nivåer för publicering av upphandlingar. Antingen kan en upphandling annonseras nationellt i det webbaserat upphandlingssystemet TendSign, eller så kan upphandlingen publiceras internationellt i EU:s databas TED (Tenders Electronics Daily). Om upphandlingen ska annonseras i TendSign eller i TED avgörs dels på vad som upphandlas och av värdet.​

Hur överprövar jag upphandling och tilldelningsbeslut?

Som leverantör har du rätt att överpröva upphandling, tilldelningsbeslut och avtal. Det görs hos Förvaltningsrätten i Jönköping. Läs mer om hur du går tillväga på fliken "Överpröva upphandling".

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-20 09.16