Miljöfarlig verksamhet

Med miljöfarlig verksamhet menas en verksamhet som påverkar omgivningen genom utsläpp till mark, luft eller vatten. Verksamheten räknas också som miljöfarlig om den till exempel orsakar buller.

Behöver jag anmäla eller söka tillstånd?

För vissa miljöfarliga verksamheter måste du göra en anmälan eller söka tillstånd. Miljöprövningsförordningen innehåller bestämmelser om vilka verksamheter och åtgärder som kräver tillstånd eller anmälan. Kontakta kommunen om du är tveksam om din verksamhet kräver tillstånd eller anmälan.

Tillståndsplikt A

Gäller för till exempel större gruvor, pappersfabriker, oljeplattformar, stålverk. Dessa verksamheter ska söka tillstånd hos mark- och miljödomstolen innan de startas. 

Tillståndsplikt B

Gäller för till exempel större avloppsreningsverk, större mekaniska verkstäder, större skjutbanor, större jordbruk. Dessa verksamheter kräver tillstånd hos länsstyrelsen innan de startas.

Anmälningsplikt C

Det är bland annat bensinstationer, mindre mekaniska verkstäder, mindre avloppsreningsverk, mindre skjutbanor, mindre avfallsanläggningar och mindre jordbruk som räknas som C-verksamheter. Anmälan görs till kommunen minst sex veckor innan verksamheten eller åtgärden ska påbörjas.

Varken anmälan eller tillstånd krävs

Vissa verksamheter räknas som miljöfarliga men kräver varken tillstånd eller anmälan. Dessa verksamheter kallas oftast U-verksamheter. Det kan vara tandläkarmottagningar och mindre bilverkstäder. Dessa verksamheter måste fortfarande följa reglerna i miljöbalken och kommunen har tillsyn över dem

Miljötillsyn

Miljöbalkens regler gäller för både stora och små miljöfarliga verksamheter. Kommunen har tillsyn över C- och U-verksamheteri kommunen. Det betyder att vi kontrollerar att verksamheterna inte bryter mot miljöbalkens bestämmelser och att det finns en fungerande egenkontroll. I tillsynen ingår också bland annat handläggning av anmälningar, tillstånd och klagomål. Förvaltningen har även en rådgivande funktion men kan också förelägga om åtgärder.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-07-30 10.55