Kontroll, tillsyn, avgifter

Offentlig kontroll

Offentlig kontroll görs för att kontrollera hur livsmedelsföretagaren uppfyller livsmedelslagstiftningens krav. Livsmedelsverket har utarbetat en vägledning för offentlig kontroll av livsmedelsanläggningar och kontrollen kan genomföras som revision, inspektion, provtagning eller granskning.

Kontrollen bedrivs fortlöpande och innefattar bland annat inspektion, revision, granskning av system för egenkontroll, provtagning, godkännanden och registreringar av livsmedelsanläggningar

Avgifter

Den som driver en livsmedelsverksamhet ska betala en årlig kontrollavgift för kommunens tillsyn. Kommunerna bestämmer själva storleken på sina avgifter men livsmedelslagen säger kontrollerna ska betalas fullt ut via avgifter.

För närvarande (2018) ligger grundavgiften i Svenljunga kommun på 1 280 kronor per timme.

Extra avgifter

Vid det årliga kontrollbesöket händer det att vissa brister påpekas. En del brister är så allvarliga att de ska åtgärdas snarast och att ett återbesök ska göras. Det återbesöket kallas för extra offentlig kontroll och ingår inte i den årliga avgiften utan ska betalas per timme nedlagd tid.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-20 11.36