Dricksvatten

Större vattentäkter (försörjer fler än 50 personer alternativt har ett uttag av mer än 10 kubikmeter per dygn) eller anläggningar som förser kommersiella eller offentliga verksamheter med dricksvatten omfattas också av Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter SLVFS 2001:30 och ska registreras hos kommunen, man ska även lämna in förslag på egenkontrollprogram med bland annat provtagningsfrekvens, detta ska sedan granskas och fastställas av kommunen.

De mindre vattenverk som inte omfattas, exempelvis privata brunnar, mindre samfälligheter och så vidare omfattas istället av socialstyrelsens allmänna råd om dricksvatten.

Dricksvatten

Allt vatten som är avsett för dryck, matlagning eller beredning av livsmedel räknas som dricksvatten. Till och med allt vatten som används i livsmedelsproducerande företag räknas som dricksvatten.

Vattenverk

Som vattenverk räknas sådan del av anläggning som avser uppfordring, beredning, eller liknande hantering av dricksvatten, samt tillhörande reservoarer eller liknande anordningar för förvaring av dricksvatten.

Distributionsanläggning

Som distributionsanläggning räknas sådan del av anläggning för distribution av dricksvatten som avser rörledningar, pumpar, reservoarer eller liknande rörutrustning för distribution av dricksvatten.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-27 11.10