Cisterner

Om du tänker installera en cistern i mark eller utomhus, för eldningsolja, diesel eller spillolja ska du informera kommunen om detta i god tid innan installationen. För att undvika skador på miljön på grund av läckage ska alla cisterner som rymmer 1-10 kubikmeter besiktigas med jämna intervall.

Informationsplikt vid installation av cistern

Informationsplikt gäller för installation av cisterner i mark eller utomhus och som innehåller eldningsolja, diesel eller spillolja samt har en volym på mellan 1-10 kubikmeter. Inom vattenskyddsområde gäller särskilda bestämmelser för lagring av mer än 250 liter brandfarlig vara.

  • Diesel, eldningsolja, spillolja, cistern i mark  som är större än 1 kubikmeter.
  • Diesel, eldningsolja, spillolja, cistern ovan mark som är 1-10 kubikmeter med undantag för anläggningar inomhus.
  • Cistern som innehåller mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde.

Enligt Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) krävs tillstånd för det flesta fall av förvaring av brandfarliga vätskor och gaser över vissa angivna mängder. Klass 3 i mark kräver dock aldrig tillstånd.

Observera att spillolja klassas som brandfarlig vätska klass 1 såvida man inte kan styrka flampunkten.

Besiktning av cisterner

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätska ska alla cisterner besiktas. Detta innebär bland annat att även villacisterner och farmartankar ska besiktas regelbundet. Cisterner ska kontrolleras efter tillverkning, vid installation och vid förändringar, exempelvis. efter en reparation. Alla cisterner som rymmer 1-10 kubikmeter ska även besiktigas med jämna intervaller.

Besiktningen av cisternen ska utföras av en för ändamålet ackrediterad besiktningsfirma. Besiktningsfirmor som är ackrediterade hittar du i telefonkatalogens gula sidor under rubriken "Oljesanering, tankrengörning" eller på Swedacs hemsida (www.swedac.se ). Besiktningsprotokollet ska på begäran kunna visas upp för tillsynsmyndigheten.

Varför ska min tank besiktas?

Förvaringstankar för brandfarliga vätskor, cisterner, blir med åren utsatta för allehanda angrepp. Stålcisterner rostar och plastcisterner kan ta skada av tillsatsämnen i oljan. Det är svårt för dig att själv se exakt i vilken kondition din cistern är.

Oljeutsläpp kan döda djur och växter i mark och vatten. Utsläpp från läckande cisterner av olja, bensin eller andra brandfarliga vätskor kan skada grundvatten och vattentäkter för åratal framöver. Om en olyckshändelse skulle ske och det visar sig att du inte har följt reglerna kan det uppstå problem med ersättning från försäkringsbolaget. Eventuella skador kan endast upptäckas vid en besiktning.

Vad gör jag när cisternen inte längre används?

Om du inte tänker använda din cistern längre bör den tömmas och rengöras. Det bästa är om cisternen även skrotas, tas bort, men det är inget krav. Tömning och rengörning av cisterner utförs av ackrediterade besiktningsfirmor.

  • Se till att påfyllnadsrör inte går att använda.
  • Se till att cisternen och rörledningar töms och rengörs utan att oljehaltigt rengöringsmedel når mark och vatten. Tänk på att det oljehaltiga rengöringsmedlet klassas som farligt avfall och inte får släppas ut eller slängas med hushållssoporna. 

Du ska även anmäla till kommunen att den inte används längre. Blankett för detta hittar du här »

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-07-30 07.25