Krisorganisation

Kommunen har en förberedd organisation för en extraordinär händelse eller allvarlig samhällsstörning.

En extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala, innebär allvarliga störningar i viktiga samhällsfunktioner eller överhängande risk för sådana störningar samt kräver skyndsamma insatser.

Vid en extraordinär händelse har kommunens krisledningsnämnd och krisledningsstab en central roll. Krisledningsstaben består av tjänstemän från våra förvaltningar. Alla händelser är inte extraordinära, utan vissa kriser kan hanteras inom ordinarie verksamhet. För detta har varje förvaltning tagit fram krisplaner som de följer.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSau) utgör krisledningsnämnd vid en extraordinär händelse. Ledamöterna i kommunstyrelsen fungerar som ersättare vid en långvarig kris för att klara skiftgång i arbetet.

Krisstöd/POSOM (Psykiskt och socialt omhändertagande)

Om det sker en större olycka eller katastrof har kommunen en krisstödsgrupp som har till uppgift att ta hand om människor som är i akut kris. Krisstödet ger stöd till drabbade individer och deras närstående. Krisstödet arbetar inte direkt på en olycksplats och inte heller med fysiskt skadade personer, utan ska kunna ge första hjälpen på det känslomässiga planet.

Krisstödet består av en ledningsgrupp och en stödgrupp. I stödgruppen ingår personal som har utbildats att möta människor i kris.

Kommunens krisstöd aktiveras av räddningschef, polisinsatschef, kommunens krisledningsstab eller social jour i Borås.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2017-11-07 13.00