Ras och skred

Med stora nederbördsmängder följer en ökad risk för ras och skred i naturen. När regnet upphör är faran inte över. Nya risker väntar när vattnet drar sig tillbaka. Var särskilt uppmärksam på varningstecken i naturen på ett begynnande skred.

Varningstecken

För att kunna förebygga och undvika att människor, byggnader och anläggningar kommer till skada är det viktigt att vara uppmärksam på de förändringar man kan se i marken.

Sådana tecken kan till exempel vara:

  • Sprickor och sättningar i marken
  • Lutande träd och stolpar
  • Brott på ledningar och kablar i marken
  • Igensatta trummor
Om du upptäcker något som kan vara ett tecken på ras eller skred - ta då kontakt med kommunen.

I akuta situationer, vänd dig till räddningstjänsten.

Var sker ras och skred?

Skred sker vanligen i sluttningar och slänter. Särskilt vanligt är det i lermarker som sluttar mot ett vattendrag. Ras sker i branta bergsslänter och i grus- och sandbranter, huvudsakligen längs vattendrag.

Vad gör kommunen?

Kommunen arbetar förebyggande för att försöka förutse ras och skred. Kommunen är skyldig att känna till var riskerna för ras och skred är så stora att förebyggande åtgärder måste sättas in.

Mer information

Du kan läsa mer om ras och skred på någon av nedanstående länkar:

Krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

MSB.se (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan senast uppdaterad: 2017-10-12 11.47