Tidigare undersökningar

Undersökningarna 2015, 2013 och 2009

Medborgarundersökningen har genomförts under flera år. Den genomförs i regel under hösten för att resultaten ska vara jämförbara. 600 slumpmässigt utvalda invånare får ett frågeformulär att besvara.
Resultat och jämförelser med andra kommuner kan du ta del av här:  Medborgarundersökning -15PDF, medborgarundersökning -13PDF, medborgarundersökning -09PDF.

Resultat 2015

Medborgarna anser att deras möjligheter till inflytande i kommunen har ökat sedan 2013.Vid undersökningen 2013 var "nöjdhetsindexet" 29 och i år har det ökat till 35. Ett förbättringsområde är till exempel vår information, både på webben och i sättet vi kommunicerar.

Fler förbättringsområden hittar vi inom trygghet och fritidsmöjligheter där vi har lägre resultat i jämörelse med andra kommuner i samma storlek. Svenljungas index är ändå en förbättring från 2013.
Kommunens olika verksamheter: Index inom detta område blir 49 jämfört med 43 i förra undersökningen men det är ändå låga resultat jämfört andra kommuner. 

Resultat 2013

Sammanfattningsvis är deltagarna i undersökningen nöjda med grundskolan, våra gång- och cykelvägar och kulturutbudet. Däremot vill man ha bättre möjligheter att påverka, fler fritidsmöjligheter och ett ökat miljöarbete.

Resultat 2009

År 2009 genomfördes den första medborgarundersökningen via Statistiska centralbyrån, SCB. Då fick vi godkänt när det gällde Svenljunga som en kommun att leva och bo i. Även beträffande hur nöjda invånarna var med kommunens verksamheter. Däremot var det sämre med möjligheten till inflytande. Efter undersökningen 2009 påbörjade därför vi ett arbete med att förbättra inflytandet. Några exempel: webbsända fullmäktigemöten och fler tillfällen för medborgardialog.

Kontakt
Lena Lövgren
Utvecklingsstrateg
0325-183 70

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-28 10.46