Kommunens kvalitet i korthet 2017

Knappt 260 av Sveriges 290 kommuner deltog 2017 i Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) som drivs av Sveriges kommuner och landsting (SKL). I resultatrapporten jämförs Svenljunga kommun med andra kommuner när det gäller service och kvalitet.

Rapporten innehåller ett 40-tal olika mått och Svenljunga finns med i de flesta av måtten. Det är betydelsefullt att jämföra med andra kommuner men det är också viktigt att jämföra tidsserier. Vi har lite extra fokus på några av måtten, eftersom de har prioriterats av fullmäktige. Läs mer om våra fullmäktigemålPDF

KKiK-resultaten är uppdelade i fem områden

 

Din kommuns tillgänglighet

Vi arbetar kontinuerligt vidare för att förbättra tillgänglighet via telefon och e-post samt bemötande och service, men mäter inte resultaten varje år och därför saknas resultat för flera mått under 2017. Vi planerar att mäta under 2018 igen.

Trygghetsaspekter

Mäts via tre trygghetsmått varav  ett mått inriktar sig på äldre. Där ligger vi något bättre än "medelkommunen". Tryggheten mäts också bland skolelever i åk 9 i samband med Skolinspektionens besök vartannat år men där saknas ännu resultat.

Delaktighet och kommunens information

Här jämförs kommunens webbinformation för att se om man kan hitta svar på vanliga frågor på webben (mått 13). Vi har förbättrats jämfört med tidigare år och ligger nu som medelkommunen. När det gäller insyn och inflytande (mått 14), ligger vi bättre till än medelkommunen men på samma nivå som 2016.

Kommunens effektivitet

Området innehåller många mått och därmed blandade resultat. Vi noterar att vi har en förhållandevis låg andel elever som är behöriga till ett nationellt gymnasieprogram (mått 17). Däremot är nästan alla brukare ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende (mått 24) där vi ligger vi på toppresultat i Sverige.

Din kommun som samhällsutvecklare

Här finns flera informationsmått som inte alltid är påverkbara ur kommunperspektiv, men även några miljömått där vi har lite varierande resultat. Vi ser  en glädjande trend när det gäller antalet  nya företag som startats i kommunen (mått 32) där vi finns i sverigetoppen. 
Läs mer om hur Svenljunga placerar sig i KKiK-mätningenPDF

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-28 11.21