Kommunens kvalitet i korthet 2016

Drygt 250 av Sveriges 290 kommuner deltog 2016 i Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) som drivs av Sveriges kommuner och landsting (SKL). I resultatrapporten jämförs Svenljunga kommun med andra kommuner när det gäller service och kvalitet.

Rapporten innehåller ett 40-tal olika mått och Svenljunga finns med i de flesta av måtten. Det är betydelsefullt att jämföra med andra kommuner men det är också viktigt att jämföra tidsserier. Vi har lite extra fokus på några av måtten eftersom de har prioriterats av fullmäktige.
Läs mer om våra fullmäktigemålPDF

KKiK-resultaten är uppdelade i fem områden

 

Din kommuns tillgänglighet

Resultaten visar att vi har blivit bättre på att besvara enklare frågor via telefon (mått 2). Vi ligger också bättre än snittet när det gäller att besvara e-post (mått 1), men vi är fortfarande sämre på merinformation i våra e-postsvar. När det gäller bemötande ligger vi på samma nivå som flertalet kommuner, men här finns också förbättringsutrymme.

Trygghetsaspekter

Ett av måtten jämför hur många olika vårdare som besöker en äldre person med hemtjänst under en 14 dagarsperiod (mått 10). Svenljunga ligger hamnar i Sverigetoppen med i snitt 9 olika vårdare, vilket är glädjande. Erfarenheterna visar att det är betydelsefullt för tryggheten hos våra hemtjänstmottagare. 

Delaktighet och kommunens information

Här jämförs kommunens webbinformation för att se om man kan hitta svar på vanliga frågor på webben (mått 13). Vi har försämrats jämfört med tidigare år och ligger under medelkommunen. Däremot ser vi en förbättring när det gäller insyn och inflytande, där vi ligger bättre till än medelkommunen (mått 14). 

Kommunens effektivitet

Området innehåller många mått och därmed blandade resultat.  Vi noterar sämre resultat inom grundskolan och minskad nöjdhet bland åk 8:as elever (mått 19). Däremot är nästan alla brukare ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende (mått 25). Här ligger vi på toppresultat i Sverige.

Din kommun som samhällsutvecklare

Här finns flera informationsmått som inte alltid är påverkbara ur kommunperspektiv. Vi noterar förbättringar inom andelen inköpta ekologiska livsmedel (mått 38) och även en positiv trend med flera nya företagsetableringar (mått 33).
Läs mer om hur Svenljunga placerar sig i KKiK-mätningenPDF

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-17 09.58