Verksamhetsplan 2015-2017

Budgeten är ett verktyg för planering och styrning av verksamheten. Det är här som politikerna processar olika verksamheters krav och där det framgår resursfördelning till olika verksamheter och vilka investeringar som planeras. Verksamhetsplanen är därför det viktigaste ekonomiska dokument som politikerna har att besluta om.

Kommunen gör varje år en budget för det kommande året och en plan för ytterligare två år, det vill säga en rullande treårsbudget. Kommunallagen säger att kommuners kostnader och intäkter ska vara i balans, det så kallade balanskravet, vilket innebär att kostnaderna inte får vara högre än intäkterna.

Ekonomiska ramar

Budgeten anger de ekonomiska ramarna för verksamheten, det vill säga vilka resurser som finns till löpande drift och investeringar, samt hur utgifterna ska finansieras. Här fastställs kommunens övergripande mål och riktlinjer för verksamheten. Genom budgeten beslutas hur pengarna ska fördelas och vad de olika verksamheterna ska uträtta för pengarna de har tilldelats.

Nämnderna beslutar

Kommunens nämnder, Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut om sin egen budget. Här framgår vad nämnderna tar på sig att åstadkomma inom budgeten och det omfattar både verksamheternas kvantitet, kostnad och kvalitet. Åtagandena följs upp och redovisas i månadsrapporter, delårsbokslut och årsbokslut.

Fördelning

Det mesta av kommunens pengar går till verksamheter som kommunen ansvarar för enligt lag, som exempelvis skola, äldreomsorg, socialtjänst, räddningstjänst och miljö- och bygg. Dessutom går en del till verksamheter som är frivilliga som exempelvis fritidsverksamhet, kultur, hälsa, arbetsmarknad och näringslivsutveckling.


Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-20 11.11