EU-samarbete

Kommunen har till uppgift att sprida kunskap och information om EU och de EU-program som finns för tillfället för personer de berör.

Deltagare

De personer och enheter som deltar i internationella projekt har rapporteringsansvar till sin egen förvaltning, till KSAU samt till kanslienheten i kommunen. Det medger en spridning av erfarenheterna och kunskaperna som uppnås. Utvärdering av det internationella arbetet samt uppföljning av de projekt som genomförs ska utföras en gång om året av kanslienheten i samarbete med projektägarna.

De förtroendevalda och anställda ska aktivt delta i projekt som bedöms påtagligt bidra till kommunens utveckling och som ligger i linje med kommunens mål. Om det internationella arbetet ska ge resultat måste betydande insatser göras både bland politiker och tjänstemän.

Det är viktigt att tid och ekonomiska resurser avsätts för att möjliggöra ett deltagande i europeiska projekt. Beslut om deltagande i internationella projekt samt tillskjutande av ekonomiska och/eller personella resurser fattas av kommunstyrelsen.

Det är även viktigt att det finns beredskap för att knyta internationella kontakter, för att möta utländska gäster samt för att aktivt delta i internationella organisationer, konferenser, program och projekt. Nationsgränsen får inte vara ett hinder för att resa. Behovet och kostnaden för en resa, inom eller utanför landets gränser, ska dock noggrant vägas mot nyttan av att resan genomförs. Det ska inte vara den andra regionens geografiska belägenhet som avgör vilka vi väljer att samarbeta med, utan den nytta Svenljunga kommun har av ett samarbete.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-09-17 08.27