Överklaga beslut

Om du tycker att ett beslut som kommunen har fattat är fel, så finns det två olika sätt att överklaga, beroende på beslutet, laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär.

Laglighetsprövning

Laglighetsprövning innebär att du överklagar ett beslut som du anser inte har fattats på rätt sätt eller att kommunen eller nämnden har beslutat om något den inte har rätt till. Beslutet ska överklagas hos Förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då beslutetsprotokollet har justerats och satts upp på kommunens officiella anslagstavla.

När du överklagar ett beslut måste du skriva vilket beslut det gäller och varför du anser att beslutet är felaktigt. Om Förvaltningsrätten bedömer att kommunens beslut fattats på lagligt sätt kan rätten avslå din överklagan men om din överklagan godkänns kan inte Förvaltningsrätten ändra kommunens beslut. Då upphävs beslutet och måste tas upp igen i kommunen.

Förvaltningsbesvär

Beslut som påverkar dig personligen, till exempel beslut om byggnadslov eller socialt bistånd, överklagas genom förvaltningsbesvär. Bara den som är berörd av beslutet har rätt att överklaga. Hur du gör för att överklaga ska framgå av beslutet. Om det inte gör det ska du vända dig till kommunen. Överklagandet måste göras inom tre veckor från det datum du fick beslutet.

Vid en överklagan genom förvaltningsbesvär prövar Förvaltningsrätten själva sakfrågan och kan ändra kommunens beslut.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-17 10.05